พระราชสำนัก

องคมนตรี ติดตามการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563

โดย pattraporn_a

23 มี.ค. 2564

13 views

องคมนตรี ติดตามการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563


วันนี้ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563 แม้ว่าจะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่ยังสามารถทำหน้าที่สถาบันอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี โดยเข้าพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา จำนวน 14 โครงการหลัก 35 โครงการย่อย ในพื้นที่ 33 หมู่บ้าน 82 โรงเรียน และเกิดภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาเพิ่มขึ้น 25 ภาคีเครือข่าย สำหรับปีงบประมาณ 2564 มีโครงการตามยุทธศาสตร์ฯ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ 22 โครงการ ที่มุ่งเน้นการยกระดับและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนฐานราก และการสร้างความรักสามัคคีของชุมชนท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน และมหาวิทยาลัยในการปลุกพลังภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา


นอกจากนี้ ยังรับฟังการบรรยายสรุปจากนักศึกษาในกิจกรรม "วิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน" ซึ่งเป็นการสร้างทักษะที่สอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้กับนักศึกษา โดยใช้เครื่องมือวิศวกรสังคมบ่มเพาะ soft skill ที่สำคัญให้กับเยาวชน อาทิ การแยกแยะข้อเท็จจริงออกจากอารมณ์ความรู้สึก การยอมรับความเห็นต่างเพื่อหาจุดร่วมในการพัฒนา และการรู้จักคุณค่าอดีต เข้าใจปัจจุบัน เพื่อวางแผนอนาคต เป็นต้น


ในตอนบ่าย เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เข้าหารือเป็นการส่วนตัว ถึงแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยกิจกรรมวิศวกรสังคม ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีชุมชนท้องถิ่นเป็นเหมือนห้องเรียน มีคณาจารย์คอยให้คำแนะนำ

Related News