พระราชสำนัก

องคมนตรีดาว์พงษ์ เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการวิศวกรสังคม ม.ราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์

โดย weerawit_c

21 มี.ค. 2564

18 views

ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิศวกรสังคม (แม่ไก่) มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ และรับฟังสรุปผลกิจกรรมจากนักศึกษาที่เข้ารับการอบรม โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ เป็นการให้ "เครื่องมือ" สำคัญในการสร้างทักษะวิศวกรสังคม ที่จะทำให้นักศึกษาสามารถแยกแยะ ระหว่างข้อเท็จจริงและอารมณ์ความรู้สึก ยอมรับความเห็นต่างเพื่อหาจุดร่วมในการพัฒนา รวมทั้งจะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจ และเคารพวิถีชีวิตของเพื่อนร่วมงาน และคนในชุมชนเพื่อเลือกเวลาและประเด็นการมีส่วนร่วมได้อย่างเหมาะสม (put the right man to the right job)


นอกจากนี้จะทำให้นักศึกษาได้รู้จักคุณค่าอดีต เข้าใจปัจจุบัน เพื่อวางแผนอนาคตได้ และจะทำให้นักศึกษาให้ความสำคัญ กับการค้นหาขั้นตอน กระบวนการในประเด็นที่สนใจ รู้จักทุกขั้นตอนอย่างถ่องแท้ เพื่อเลือกพัฒนาได้ตรงเป้าหมาย หรือ "เกาให้ถูกที่คัน" ตามบริบทและศักยภาพ ตลอดจนเป็นพื้นฐานให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์ เพื่อสร้างกระบวนการพัฒนางาน ที่ได้รับมอบหมาย และมีแนวทางประยุกต์ใช้กระบวนการที่ทันสมัย อาทิ Design thinking, Business model canvas, Lean business model, Service design และ Startup process


ซึ่งเครื่องมือทั้งหมดจะเป็นพื้นฐานสำคัญ ในการสร้างทักษะวิศวกรสังคม ที่มุ่งเป้าในการสร้างนักศึกษา ให้เป็นนักคิด นักสื่อสาร นักประสาน และนักสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏได้อย่างยั่งยืน และที่สำคัญยังสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนการทำงานในอนาคต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Related News