องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พระราชสำนัก

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โดย pattraporn_a

20 ม.ค. 2565

34 views

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


วันนี้พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมรับฟังสรุปผลการดำเนินงาน ภายใต้ 2 ยุทธศาสตร์หลัก ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู โดยมุ่งเน้นที่คณะครุศาสตร์ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการอย่างเข้มข้น เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตครูฐานสมรรถนะ เพื่อรองรับปรับตัว ในโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และผันผวน , ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการศึกษา ซึ่งหมายถึงคณะอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย คณะเทคโนโลยีการเกษตร, คณะมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์, คณะวิทยาการจัดการ, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน และวิทยาลัยนานาชาติ


นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เป็นการส่วนตัว และนำเสนอเสียงสะท้อนจากนักศึกษา รวมทั้งรับฟังแผนดำเนินการ โครงการพัฒนา soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ปี 2565 ที่จะส่งเสริมให้นักศึกษาทุกคน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การทำงานร่วมกับผู้อื่น และการคิดสร้างสรรค์ เชิงนวัตกรรม โอกาสนี้ ได้ตรวจเยี่ยมอาคารเรียนคณะครุศาสตร์ และเข้าชมการจัดการเรียนการสอน สาขาปฐมวัยด้วย

Related News