องคมนตรี ติดตามการดำเนินงาน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครนายก

พระราชสำนัก

องคมนตรี ติดตามการดำเนินงาน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครนายก

โดย pattraporn_a

20 ม.ค. 2565

43 views

องคมนตรี ติดตามการดำเนินงาน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดนครนายก


วันนี้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคกลาง พร้อมคณะ ไปติดตามการบริหารจัดการน้ำ ที่เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัย และภัยแล้ง เป็นแหล่งน้ำต้นทุน ให้แก่พื้นที่เพาะปลูกกว่า 1 แสน 8 หมื่น 5 พันไร่ ทั้งส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ให้กับพื้นที่ 4 อำเภอ ของจังหวัดนครนายก รวมถึงช่วยแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว และส่งผลดีทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และอาชีพต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความมั่นคงต่ออาชีพของราษฎร


ช่วงบ่าย ไปติดตามการดำเนินโครงการระบบท่อส่งน้ำฝั่งซ้าย เขื่อนขุนด่านปราการชล-คลองสีเสียด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหินตั้ง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบความเดือดร้อน ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร รวมถึงไปเยี่ยมชม โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสีเสียด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปากพลี แหล่งน้ำสนับสนุนที่พื้นที่เกษตรกรรมของราษฎร ในตำบลหนองแสง และกิจกรรมต่างๆ ของวัดป่าศรีถาวรนิมิต ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ก่อนไปติดตามการส่งเสริมอาชีพที่แปลงเกษตร ของนางวรรณเพ็ญ ธูปจีน ราษฎรบ้านท่าซุง หมู่ที่ 8 ตำบลศรีนาวา อำเภอเมือง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างในความมั่นคงของชีวิต ที่เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณ

Related News