องคมนตรี ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

พระราชสำนัก

องคมนตรี ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

โดย pattraporn_a

20 ม.ค. 2565

17 views

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่


วันนี้ ที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านขุนแตะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะ เชิญถุงพระราชทาน และเสื้อกันหนาวสำหรับเด็ก ไปมอบแก่ผู้แทนราษฎร ผู้ปฏิบัติงาน และเด็กในพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านขุนแตะ ,โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านดงเย็น ,โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านขุนวิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการช่วยเหลือราษฎร บ้านทุ่งต้นงิ้ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


พร้อมกับ ได้เยี่ยมชมผลสำเร็จของโครงการฯ ที่ดำเนินงานสนองพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในลักษณะศูนย์สาธิต ด้วยการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ โดยจ้างแรงงานราษฎรในพื้นที่ เพื่อให้มีรายได้ ทั้งเรียนรู้การประกอบอาชีพที่ถูกต้อง สามารถนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการมีส่วนร่วม พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ ให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น


ช่วงบ่าย ไปติดตามการดำเนินงาน โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอจอมทอง ที่ดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำ โดยก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ในลำห้วยสาขาในพื้นที่โครงการฯ 22 แห่ง สระเก็บน้ำ และบ่อบาดาล รวม 69 แห่ง ส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรสวนลำใย ได้ประมาณ 4 หมื่นไร่ และก่อสร้างสถานีสูบน้ำบ้านท่ากอม่วง 2 ตำบลบ้านแปะ พร้อมระบบส่งน้ำ นอกจากนี้ ยังได้ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านห้วยมะควัด ตำบลแม่สอย ที่ชำรุดเสียหาย สามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตร ประมาณ 2 พันไร่ ช่วยให้เกษตรกรมีน้ำทำการเกษตร อย่างเพียงพอตลอดปี

Related News