องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคกลาง

พระราชสำนัก

องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคกลาง

โดย panwilai_c

19 ม.ค. 2565

68 views

องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคกลางวันนี้ ที่ว่าการอำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง ได้ประชุมติดตามการดำเนินงาน โครงการด้านพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อปี 2564รวม 2 โครงการ ได้แก่ โครงการฝายบ้านโคกเจริญพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโคกเจริญ ซึ่งราษฎรหมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ ได้ขอพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรใน 4 อำเภอ คือ อำเภอโคกเจริญ อำเภอหนองม่วง อำเภอสระโบสถ์ และอำเภอโคกสำโรง ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะสร้างประโยชน์ให้ราษฎรในพื้นที่ 1 พันครัวเรือน สามารถทำการเกษตรได้ตลอดปี และมีแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดไว้บริโภคส่วนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบ้านฝายพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชัยบาดาล ราษฎรบ้านฝายพัฒนา หมู่ที่ 7 ขอพระราชทานความช่วยเหลือ นอกจากนี้ยังจัดทำโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายน้ำ จากอ่างเก็บน้ำวังมะกัก เชื่อมต่อพื้นที่สาธารณประโยชน์ พร้อมระบบกระจายน้ำในพื้นที่ตำบลเขาแหลม รวมถึงการปรับปรุงระบบส่งน้ำ และระบบท่อส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยหิน ซึ่งจะส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรด้านท้ายอ่างได้ 1 พัน 250 ไร่ และยังกักเก็บน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้ง ในลักษณะอ่างใหญ่ เติมอ่างเล็กตามแนวพระราชดำริการติดตามโครงการครั้งนี้ องคมนตรี ได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน พร้อมมอบต้นกล้า และเมล็ดพันธุ์ผัก ให้แก่ตัวแทนเกษตรกร เพื่อเป็นกำลังใจ

Related News