องคมนตรี ตรวจเยี่ยม ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

พระราชสำนัก

องคมนตรี ตรวจเยี่ยม ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

โดย panwilai_c

13 ม.ค. 2565

81 views

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์วันนี้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ในการนี้ ทางมหาวิทยาลัยได้สรุปแนวทางการยกระดับกระบวนการผลิตครูฐานสมรรถนะ เพื่อสร้าง อัตลักษณ์บัณฑิตครูนวัตกร ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ ยังได้รับฟังแผนการยกระดับคุณภาพการศึกษา จากคณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ,คณะวิทยาการจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ,คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, คณะเทคโนโลยีการเกษตร, คณะสาธารณสุข วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ และบัณฑิตวิทยาลัย ตามลำดับจากนั้น ในช่วงบ่าย องคมนตรี ได้รับฟังแผนดำเนินการโครงการพัฒนา soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ปี 2565 ที่จะเสริมหนุนให้นักศึกษาทุกคน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มีสมรรถนะที่ผู้ประกอบการ และสังคมต้องการ ได้แก่ เป็นนักคิด นักสื่อสาร นักประสาน และนักสร้างนวัตกรรม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษา ได้ร่วมอภิปรายถึงแนวทางการปรับตัว รวมทั้งการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อรองรับต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

Related News