มูลนิธิเพชรรัตน สุวัทนา จัดพิธีบําเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

พระราชสำนัก

มูลนิธิเพชรรัตน สุวัทนา จัดพิธีบําเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

โดย panwilai_c

24 พ.ย. 2564

23 views

มูลนิธิเพชรรัตน สุวัทนา จัดพิธีบําเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสดุา สิริโสภาพัณณวดี เนื่องในวาระคล้ายวันประสูติ ปีที่ 96


วันนี้ ที่หอวชิราวุธานุสรณ์ หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี ท่านหญิงศรีสว่างวงศ์ บุญจิตราดุลย์ ทรงเป็นประธานในการบําเพ็ญกุศล อุทิศถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ซึ่งมูลนิธิ เพชรรัตน-สุวัทนา พร้อมด้วยข้าราชบริพาร จัดขึ้น เนื่องในวาระคล้ายวันประสูติ ปีที่ 96 และทรงเป็นประธานในการประทานทุนประจําปี ของมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของแต่ละองค์กร ตามพระปณิธาน จำนวน 13 องค์กร อาทิ มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ , มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ , โรงเรียนราชินี , มูลนิธิวชิรพยาบาล ในพระอุปถัมภ์ฯ และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร


สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เป็นพระราชธิดาพระองค์เดียว ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กับพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ประสูติเมื่อ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2468 และสิ้นพระชนม์ด้วยพระอาการติดเชื้อในกระแสพระโลหิต เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 สิริพระชนมายุ 85 พรรษา ทรงบําเพ็ญพระกรณียกิจ สืบสานพระราชกรณียกิจของพระราชบิดา โดยทรงก่อตั้งหอวชิราวุธานุสรณ์ , มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา เพื่อสนับสนุนองค์กรตามพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติ