องคมนตรี ประชุมความร่วมมือทางวิชาการ กับ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

พระราชสำนัก

องคมนตรี ประชุมความร่วมมือทางวิชาการ กับ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โดย panwilai_c

18 พ.ย. 2564

252 views

องคมนตรี ประชุมหารือความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


วันนี้ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อประสานความร่วมมือ ทั้งในด้านการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตผลการเกษตร การเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูป รวมไปถึงการพัฒนาระบบ BIG DATA โครงการหลวง และการอบรม ถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรและเกษตรกรโครงการหลวง


หลังจากเมื่อปี 2545 มีการจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวิชาการด้านพลังงาน วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนระบบเกษตรกรรม ผลงานที่เด่นชัด อาทิ อาคารคัดบรรจุผลผลิตประจำศูนย์ฯ และสถานีวิจัยเกษตรหลวง ระบบเย็นเร็ว หรือ Pre Cooling ซึ่งช่วยเก็บรักษาความสดของผลผลิต รูปแบบโรงเรือนปลูกผักเมืองหนาวด้วยไม้ไผ่


รวมทั้งระบบควบคุมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือน มุ่งสู่ Smart Farm ผลงานวิจัยที่ช่วยพัฒนาอาชีพของเกษตรกร อาทิ การอบแห้งและการแปรรูปด้วยเทคโนโลยี การใช้สารเคลือบเพื่อตรึงกลิ่นในผลิตภัณฑ์ดอกไม้แห้ง และใบไม้แห้ง รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านพลังงานทดแทน ในพื้นที่โครงการหลวง ซึ่งความร่วมมือนี้ เป็นการส่งเสริมและสร้างวิชาชีพแก่เยาวชน หรือยุววิศวกรโครงการหลวง ในการพัฒนาทักษะอาชีพ และสนับสนุนให้นักศึกษาจากสถาบัน ได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ด้วย

Related News