องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน ไปมอบแก่ประสบอุทกภัยใน ระนอง-ชุมพร

พระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน ไปมอบแก่ประสบอุทกภัยใน ระนอง-ชุมพร

โดย panwilai_c

18 พ.ย. 2564

25 views

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎร ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดระนอง และจังหวัดชุมพร


วันนี้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปประชุมและติดตามสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระนอง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี โดยมีนายสมเกียรติ ศีรษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมประชุม ในการนี้ ได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์การเกิดภัยธรรมชาติไปกล่าว เพื่อให้น้อมนำไปกำหนดแผน ให้ความช่วยเหลือประชาชนต่อไป


จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 350 ถุง มอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ ซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัย เชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ถูกผลกระทบ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจ


แล้วลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวราษฎร ในพื้นที่บ้านปากแพรก ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี 5 ครอบครัว ยังความปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จังหวัดระนอง ได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำแผ่ปกคลุมภาคใต้ และร่องลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง ท่วมบ้านเรือนราษฎร สิ่งสาธารณประโยชน์ สถานที่ราชการ ได้รับความเสียหาย 2 อำเภอ 3 ตำบล 16 หมู่บ้าน ประชาชนถูกผลกระทบ 350 ครัวเรือน


ช่วงบ่าย พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปประชุมและติดตามสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสวี โดยมีนายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมประชุม เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 3,000 ถุง มอบแก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ เพื่อเชิญไปมอบแก่ผู้ถูกผลกระทบในพื้นที่ โอกาสนี้ ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวให้รับทราบ


จากนั้น ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่บ้านหนองพรหม ตำบลสวี 5 ครอบครัว ซึ่งจังหวัดชุมพร ได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำแผ่ปกคลุมภาคใต้ และร่องลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้ฝนตกหนักในพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอสวี ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำ ประชาชนได้รับความเดือนร้อน 7 อำเภอ รวม 53 ตำบล 384 หมู่บ้าน 10 ชุมชน รวม 9,847 ครัวเรือน เสียชีวิต 4 ราย ขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลีคลายแล้ว เหลือพื้นที่ใน 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอท่าแซะ และอำเภอเมือง ที่อยู่ในที่ลุ่มต่ำยังคงมีน้ำท่วมขัง

Related News