ข่าวในพระราชสำนัก

สารคดีพิเศษ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

05 พ.ค. 2564

15 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงสำเร็จการศึกษาจากสถาบันศิลปะวอชิงตัน และด้านแฟชันดีไซน์ ในสถาบันศิลปะแคลิฟอร์เนีย ก่อนจะเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์


ด้วยทรงสนพระทัยด้านกราฟฟิกดีไซน์ แอนิเมชั่น, การออกแบบโปสเตอร์ และแพคเกจสินค้าต่างๆ ภายหลังสำเร็จการศึกษา ทรงนำความรู้ ออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าของโครงการจิตรลดา เพื่อพัฒนาให้มีความทันสมัย น่าสนใจ แต่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทยไว้


ทั้งยังทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยทรงมุ่งมั่นที่จะสืบสานงานศิลปะ และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ อันประจักษ์ชัดผ่านพระกรณียกิจต่างๆ ที่ทรงปฎิบัติ โดยเฉพาะการเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธียกช่อฟ้าอุโบสถวัด, และทรงเททองหล่อรูปเหมือนพระเกจิอาจารย์ ณ วัดต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งจัดสร้างขึ้น เพื่อเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชน


นอกจากนี้ ทรงมีพระดำริในการจัดตั้งโครงการเกษตรอทิตยาทร ที่จังหวัดสุรินทร์ เมื่อปี 2560 ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร ทั้งองค์ความรู้ และเทคโนโลยี โดยเน้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม และทรงน้อมนำแนวพระราชดำริ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการทรงงาน ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการทรงงาน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ให้กับเกษตรกร


ด้วยทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเกษตรกรรม ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทยมาตั้งแต่อดีต อีกทั้งทรงมีพระปณิธานในการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น


ปัจจุบันโครงการเกษตรอทิตยาทร เป็นแหล่งเรียนรู้ และถ่ายทอดการเกษตรแบบครบวงจร ให้เกษตรกร นักเรียน ผู้ที่สนใจ ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน


และเนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงห่วงใยประชาชนผู้ถูกผลกระทบ จึงประทานกำลังใจ และประทานถุงยังชีพแก่ผู้ยากไร้ ที่ได้รับความเดือดร้อนมาอย่างต่อเนื่อง จึงนับเป็นพระกรุณาธิคุณแก่พสกนิกรเป็นอย่างยิ่ง

ข่าวยอดนิยม