ข่าวในพระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานประกาศนียบัตร และรางวัลเรียนดี รร.จิตรลดา ประจำปีการศึกษา 2563

10 เม.ย. 2564

43 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังศาลาผกาภิรมย์ โรงเรียนจิตรลดา ในการพระราชทานประกาศนียบัตร และรางวัลเรียนดีแก่นักเรียนระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของโรงเรียนจิตรลดา ประจำปีการศึกษา 2563


โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาส ให้ผู้แทนนักเรียนใหม่พร้อมผู้ปกครอง และครูใหม่ ปีการศึกษา 2563 เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายตัว และพระราชทานเข็มแก่ครู ที่ปฎิบัติหน้าที่ครบ 25 ปี จำนวน 1 คน จากนั้นพระราชทานเกียรติบัตร รางวัลเรียนดีแก่นักเรียนระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พระราชทานเข็มและเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา และนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พระราชทานรางวัลจากการแข่งขัน ด้านวิชาการ กิจกรรม กีฬา และทุนการศึกษาแก่นักเรียน ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลาในโอกาสสำเร็จการศึกษา


โรงเรียนจิตรลดา เป็นโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตั้งขึ้นเมื่อปี 2498 เริ่มแรกจัดการศึกษา ณ พระที่นั่งอุดร พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ทรงมีพระราชประสงค์ให้พระราชโอรส และพระราชธิดา ทรงพระอักษรร่วมกับนักเรียนอื่น เพื่อให้เข้าพระทัยในสิ่งแวดล้อม และปัญหาของคนอื่น ให้ทรงรู้จักวางพระองค์ให้ถูกต้อง มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย และประหยัดอดออม


ต่อมาในปี 2500 ได้ย้ายมาเป็นอาคารเรียนถาวร ในบริเวณสวนจิตรลดา และในปี 2526 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในด้านต่างๆ ทั้งการขยายการจัดการศึกษา ประเภทอาชีวศึกษา และพระราชทานชื่อว่า “โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาส่งเสริมพัฒนาการศึกษาวิชาชีพ เพื่อสร้างเยาวชน ที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ


ในการนี้ พระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติตน และเป็นสิริมงคลแก่คณะครู นักเรียน และนักศึกษาด้วย

ข่าวยอดนิยม