ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรีพลากร ติดตามสถานการณ์น้ำ และความก้าวหน้า เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่

05 มี.ค. 2564

12 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะเดินทางไปยังเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ และการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน รวมทั้งผลการดำเนินโครงการเพิ่มปริมาณน้ำ ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา (อุโมงค์ส่งน้ำ แม่แตง–แม่งัด–แม่กวง) ซึ่งเป็นการสนองพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก ในเขตโครงการด้านท้ายอ่างเก็บน้ำ รวมทั้งส่งน้ำสนับสนุนให้กับโครงการชลประทานแม่แฝก โครงการชลประทานแม่ปิงเก่า และฝายราษฎรตามลำน้ำแม่ปิง ได้ตลอดทั้งปี นอกจากนี้ ยังอำนวยประโยชน์ในการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ เป็นแหล่งประมง และการท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดอีกด้วย สำหรับโครงการเพิ่มปริมาณน้ำ ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จะช่วยเอื้อประโยชน์ทั้งในการเกษตร อุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศ สนับสนุนการท่องเที่ยว และภาคอุตสาหกรรม ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูนในตอนบ่าย ไปติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ ช่วงแม่งัด - แม่กวง บ้านป่าสักงาม อำเภอดอยสะเก็ด ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ เชื่อมต่อระหว่างเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล และอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ด้วยวิธีเครื่องขุดเจาะอุโมงค์ มีความก้าวหน้าไปกว่าร้อยละ 99 เมื่อแล้วเสร็จ จะสามารถผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลในช่วงฤดูฝน ซึ่งมีปริมาณน้ำเกินความต้องการเฉลี่ย 47,000,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ลงสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ต่อไป

ข่าวยอดนิยม