ข่าวในพระราชสำนัก

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วัน กับศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันของวิทยาลัยเทคนิคลำพูน จ.ลำพูน

05 มี.ค. 2564

17 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังวิทยาลัยเทคนิคลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน ที่น้อมนำหลักการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วัน มาใช้เป็นแนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ทำให้ชมรมทูบีนัมเบอร์วันมีความเข้มแข็ง และเป็นเครือข่ายสอดส่องดูแลสมาชิก ยึดหลักการทำงาน คือ ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่หนึ่ง มีกิจกรรม บริการให้คำปรึกษา, กิจกรรมพัฒนาอีคิว และกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ จากการดำเนินงาน ทำให้เกิดผลสำเร็จที่สมาชิกทุกคนมีพื้นที่แสดงความสามารถ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีจิตอาสา สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคม และดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขในการนี้ พระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นของจังหวัดลำพูน และสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันของวิทยาลัยเทคนิคลำพูน และโรงเรียนต่างๆ พร้อมทั้ง ทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วัน ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคลำพูน เปิดสอนหลักสูตรอาชีวศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ส่วนโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดลำพูน มีสมาชิกอายุระหว่าง 6 ถึง 24 ปี จำนวน 76,302 คน มีชมรมทูบีนัมเบอร์วัน 287 ชมรม โดยจังหวัดลำพูนเข้าร่วมประกวดผลงาน และร่วมกิจกรรมของโครงการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษา และสถานประกอบการ ที่มีผลงานเด่นในระดับดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ อาทิ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน และศูนย์กระจายสินค้า RDC วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ที่เป็นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแห่งแรก ที่ได้รับรางวัล

ข่าวยอดนิยม