ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรีพลากร ลงพื้นที่ติดตาม และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ จ.ลำปาง

04 มี.ค. 2564

22 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะเดินทางไปติดตามความก้าวหน้า โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ตามที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่อาง ฝายแม่อางบ้านดงพร้อมระบบส่งน้ำ ฝายแม่อางบ้านน้ำล้อม และอ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อพร้อมระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อปี 2557 เพื่อช่วยเหลือราษฎร ตำบลบ้านแลง และตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตร ตามที่ราษฎรได้ขอพระราชทานความช่วยเหลือ โดยในปี 2561 คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ได้สนับสนุนงบประมาณให้กรมชลประทานดำเนินกิจกรรมเบื้องต้น และงานส่วนประกอบ เพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่อางฯ โดยมีขนาดความจุที่ระดับเก็บกัก 3,100,000 ลูกบาศก์เมตร คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนเมษายน 2564 นี้ สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกได้ 4,000 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์จำนวน 5 หมู่บ้าน 1,095 ครัวเรือน ซึ่งจะมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอตลอดทั้งปี โดยองคมนตรี ได้พบปะพูดคุยกับประชาชน ตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ถึงแนวทางการบริการจัดการน้ำ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในพื้นที่โครงการฯในตอนบ่าย องคมนตรี และคณะ ไปติดตามโครงการฝายแม่อางบ้านดง พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ้านแลง และตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง ซึ่งเป็นฝายแห่งแรกที่รับน้ำมาจากโครงการอ่างเก็บน้ำแม่อาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยกรมชลประทานได้ก่อสร้างฝายคอนกรีตล้วนปนหินใหญ่ ขนาดสันฝายสูง 3 เมตร ยาว 22 เมตร และก่อสร้างระบบส่งน้ำคลองดาดคอนกรีตและรางริน ยาว 2,369 เมตร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในตำบลบ้านแลงในช่วงฤดูฝนได้ 5,200 ไร่ และฤดูแล้ง 3,500 ไร่ ให้สามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี ปัจจุบันการก่อสร้างมีความคืบหน้า ร้อยละ 57 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564 ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข่าวยอดนิยม