ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี รับฟังสรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างแกนนำนักศึกษาราชภัฏวิศวกรสังคม (แม่ไก่)

02 ธ.ค. 2563

756 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

องคมนตรี รับฟังสรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างแกนนำนักศึกษาราชภัฏวิศวกรสังคม แม่ไก่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคตะวันตก
 
วันนี้ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ร่วมรับฟังสรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการ "สร้างแกนนำนักศึกษาราชภัฏวิศวกรสังคม (แม่ไก่)" ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันตก ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อเป็นการต่อยอดขยายผลให้นักศึกษา ฝึกใช้เครื่องมือพัฒนาตนเองและชุมชน รวมทั้งลงพื้นที่ฝึกประสบการณ์จริง โดยใช้เครื่องมือวิศวกรสังคม อันเป็นอัตลักษณ์ ที่กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ร่วมกันพัฒนาขึ้น สำหรับยกระดับศักยภาพ และทักษะ 4 ประการ ให้นักศึกษา ได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุ-ผล เห็นปัญหาเป็นสิ่งท้าทาย ทักษะในการสื่อสารองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นปราศจากข้อขัดแย้ง และทักษะการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม
 
 ในการนี้ นักศึกษาได้แบ่งกลุ่มลงพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูลชุมชน การประกอบอาชีพ ได้แก่ ปลูกข้าวโพด ทำสวนกุหลาบ ปลูกพืชล้มลุก เพาะพันธุ์ปลาสวยงาม ทำสวนมะลิ และปลูกกระชาย นำมาฝึกการจัดการสังเคราะห์ข้อมูล และวางแผนการพัฒนาชุมชนเกษตร เพื่อรับคำแนะนำเพิ่มเติมในรูปแบบการ coaching ทั้งนำเครื่องมือวิศวกรสังคม กับความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้กับแผนงานกิจกรรมนักศึกษา ของแต่ละมหาวิทยาลัย นำเสนอให้องคมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัด และอธิการบดี ด้วย

ข่าวยอดนิยม