ข่าวในพระราชสำนัก

พระองค์เจ้าโสมสวลี และ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงเปิดประชุมระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

02 ธ.ค. 2563

62.7K view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเปิดประชุมระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
 
วันนี้เวลา 13.25 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จออก ณ วังเทเวศร์ ทรงเปิดประชุมระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เรื่อง ปลดล็อกการปิดเมือง : บทเรียนจากการดำเนินงานด้านเอชไอวีในเอเชียและแปซิฟิก ด้วยการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อจัดการกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2563 ในการนี้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เฝ้าถวายหนังสือเทิดพระเกียรติทูตสันถวไมตรีแด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในฐานะทูตสันถวไมตรีของโครงการโรคเอดส์ แห่งสหประชาชาติ ในการป้องกันเอชไอวี ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
 
- โอกาสนี้ ทรงโปรดให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา มีพระดำรัสเปิดการประชุม โดยทรงกล่าวถึงการดำเนินงานป้องกัน แก้ไข และควบคุมโรคเอดส์และโควิด-19 ในประเทศไทย ซึ่งจะต้องจัดให้มีบริการและการดูแลรักษาที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม ด้วยการลดการตีตรา ไม่เลือกปฏิบัติ ที่สำคัญจะต้อง(มีการ)ร่วมมือกันทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดสังคมที่เท่าเทียม เพื่อรักษาชีวิตของผู้ติดเชื้อ และลดอัตราการติดเชื้อรายใหม่ ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของแผนพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2573 จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คน ในส่วนของผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ต้องประสบกับปัญหา ในการเข้ารับบริการด้านสาธารณสุข จากการปิดเมืองที่สร้างข้อจำกัดในหลายๆด้าน
 
สำหรับการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ในรูปแบบ Virtual Meeting มีข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพระดำริ ตลอดจนอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ และผู้อำนวยการโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีการอภิปรายหัวข้อ ’การใช้ประโยชน์จากแบบแผนของการตอบสนองต่อเอชไอวี ในการจัดการกับการตีตรา การเลือกปฏิบัติ และผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมที่กลุ่มประชากรหลัก และกลุ่มประชากรชายขอบต้องเผชิญในช่วงการระบาดของโควิด-19’ และ ’การปรับระบบบริการด้านเอชไอวีและอนามัยเจริญพันธุ์ในช่วงการระบาดของโควิด-19 เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ติดเชื้อเอชไอวี และกลุ่มประชากรหลัก’

ข่าวยอดนิยม