ข่าวในพระราชสำนัก

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ดังนี้

01 ธ.ค. 2563

5.6K view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ดังนี้
 
วันนี้ เวลา 13.43 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จออก ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระวโรกาสให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เฝ้า ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถ และพระอัจฉริยภาพ ที่เกี่ยวข้องกับด้านพยาบาลศาสตร์ และวิชาชีพการพยาบาล โดยเฉพาะด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัย และความเป็นอยู่ของประชาชน สิทธิสตรีผู้ต้องขังหญิง ในโครงการต่างๆ อันนำไปสู่คุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดียิ่งขึ้น
 
 เวลา 13.55 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทานพระวโรกาสให้ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำ นักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 เฝ้า รับพระราชทานรางวัล ในการนี้ ผู้ปกครองนักเรียนและนักศึกษา ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมเฝ้าด้วย
 
โอกาสนี้ ได้พระราชทานพระโอวาท ความว่า " เป้าหมายของงานด้านการศึกษา คือการสร้างผู้เรียนให้มีความรู้ มีความคิดอ่าน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินชีวิตของแต่ละคน การจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้นั้น เป็นเรื่อง ไม่ง่ายนัก เพราะผู้เรียนแต่ละคนมีพื้นฐานแตกต่างกัน ทำให้มีศักยภาพและจุดมุ่งหมายในชีวิตแตกต่างกันไปด้วย ผู้มีหน้าที่จัดการศึกษาจึงต้องกำหนดหลักสูตรการเรียนการสอนกิจกรรมเสริมหลักสูตร และวิธีการสอนที่เหมาะสม ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีพื้นฐานความรู้ความคิด อันจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของแต่ละคนให้สูงขึ้น เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ต่อไป จึงขอแสดงความยินดีกับทุกคน ที่ตั้งใจปฏิบัติงานอันยากยิ่งนี้ด้วยความวิริยอุตสาหะ จนสำเร็จผลดีเป็นที่ประจักษ์ ส่วนนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับรางวัล กล่าวได้ว่า ความสำเร็จที่ทุกคนได้รับนั้น ย่อมเป็นผลจากการที่แต่ละคนได้รับการศึกษาอบรมที่ดี และมีความอุตสาหะพากเพียรใฝ่รู้ใฝ่เรียนมาโดยตลอด ทุกคนจึงควรรักษาเกียรติและคุณความดีนี้ไว้ แล้วพัฒนาตนเองต่อไปในแนวทางที่มุ่งหวัง เพื่อแต่ละคนจะได้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า สามารถเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในภายภาคหน้าได้อย่างแท้จริง"
 
 
จากนั้น เวลา 14.53 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ไปยังห้องเอนกประสงค์ ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทรงเปิดงาน "เทียนส่องใจ" เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 28 ภายใต้แนวคิด "เอดส์ อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา" ในการนี้ทรงมีพระดำรัสเปิดงาน ถึงสถานการณ์ด้านสาธารณสุข ที่ยังคงมีโรคอุบัติขึ้นใหม่ และแพร่ระบาดไปทั่วโลก ซึ่งเอดส์ ก็ยังคงเป็นปัญหา ที่ส่งผลกระทบต่อความปรกติสุขของนานาประเทศ อย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ยังทรงชื่นชมการดำเนินงานของหน่วยงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมดำเนินงานป้องกัน แก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
จากนั้น ทรงจุด "เทียนส่องใจ" ด้วยสวิตซ์ไฟฟ้า แล้วพระราชทานโล่เกียรติคุณ แก่บุคคลดีเด่นด้านการแพทย์และสาธารณสุข บุคคลดีเด่นด้านสังคม สื่อสร้างสรรค์ดีเด่น สถานประกอบการดีเด่น สถาบันการศึกษาดีเด่น ครอบครัวดีเด่น และกลุ่ม ชมรมผู้ติดเชื้อดีเด่น พร้อมทั้งทรงร่วมการขับร้องเพลง "อย่ายอมแพ้" และ "คำสัญญา" เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ ให้แก่ผู้ติดเชื้อ และผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง โดยจากรายงานของโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ พบว่า ในปี 2562 มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั่วโลกสะสม 38,000,000 คน เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,700,000 คน และมีผู้เสียชีวิต 690,000 คน ขณะที่ในประเทศไทย ในปี 2563 นี้คาดว่า จะมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ 4,855 คน เฉลี่ยวันละ 33 คน และเสียชีวิต 11,882 คน
 
โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการเกี่ยวกับวันเอดส์โลก รวมทั้งการดำเนินงานของศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ซึ่งการจัดงานในปีนี้ เน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วม ในการก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้วยกัน เพื่อลดการตีตรา และเลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอชไอวี และเพศภาวะ อันจะส่งผลให้ผู้มีเชื้อเอชไอวีสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ และได้รับการบริการที่เท่าเทียม อันจะนำไปสู่การยุติปัญหาเอดส์ ของประเทศไทยภายในปี 2573 ซึ่งสอดรับกับคำขวัญ ของโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ ที่ว่า "Global solidarity, shared responsibility" หรือ "การสมัครสมาน รวมพลัง ร่วมรับผิดชอบ"

ข่าวยอดนิยม