ข่าวในพระราชสำนัก

ในหลวง-พระราชินี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จาก ม.ธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 วันแรก

30 ต.ค. 2563

996 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นวันแรก
 
วันนี้ เวลา 16 นาฬิกา 23 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เขตพระนคร ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาคณะต่างๆ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระบรมราโชวาท แก่ผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนปฏิบัติงาน ความว่า...
 
"ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีที่ได้มามอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีนี้ ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ ทั้งขอขอบใจมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก ที่มอบปริญญาพัฒนาชุมชน ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ข้าพเจ้า และมอบปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย แก่พระราชินี
 
ปริญญาบัตรที่บัณฑิตได้รับในวันนี้ เป็นสิ่งที่มีความหมาย และมีความสำคัญมาก เพราะเป็นเครื่องรับรองวิทยฐานะของแต่ละคน ว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในวิชาการสาขาต่างๆ ตามที่ได้อุตสาหะศึกษาเล่าเรียนมา บัณฑิตทุกคนจึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่จะต้องนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่ ไปใช้สร้างสรรค์ความสำเร็จแก่ตนเองให้สมบูรณ์ ทั้งในด้านอาชีพการงาน ในด้านเกียรติคุณความดี และในด้านการทำประโยชน์เกื้อกูลแก่ส่วนรวมและประเทศชาติ ถ้าทุกคนจะได้ตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ แล้วมุ่งมั่นทำให้จริง ให้สำเร็จครบถ้วนตามที่กล่าว แต่ละคนก็จะได้รับการยอมรับยกย่อง ว่าเป็นผู้ประพฤติตนปฏิบัติงานสมกับวิทยฐานะอย่างแท้จริง"
 
สำหรับในปีนี้ สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญา พัฒนาชุมชนดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการวิชาวิทยาศาสตร์กีฬาและการออกกำลังกาย
 
รวมทั้ง ได้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน พร้อมกับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากคณะนิติศาสตร์ , วิทยาลัยนวัตกรรม , คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี , คณะแพทยศาสตร์ , คณะเภสัชศาสตร์, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, คณะสหเวชศาสตร์, คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, คณะทันตแพทยศาสตร์ , คณะวิศวกรรมศาสตร์ ,คณะศิลปกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยสหวิทยาการ รวม 2 พัน 87 คน
 

ข่าวยอดนิยม