ข่าวในพระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ จ.เชียงใหม่

29 ต.ค. 2563

278 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความก้าวหน้า ของโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ที่จังหวัดเชียงใหม่
 
วันนี้ เวลา 9.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ที่โรงเรียนเข้าร่วมเมื่อปี 2562 เพื่อให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีพัฒนาการสมวัย พึ่งพาตนเองได้ ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ปกาเกอะญอ และไทยใหญ่ ปัจจุบันเปิดสอนชั้นอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 148 คน
 
ในการนี้ ทรงปลูกต้นแมคคาเดเมีย ซึ่งเป็นการขยายพันธุ์จากต้นที่ทรงปลูกในปี 2527 เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านขุนวาง ปัจจุบันคือศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ขุนวาง ปัจจุบันทั้ง 2 ต้นเจริญเติบโตดี ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนั้น ทำให้มีการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์แมคคาเดเมียจนถึงปัจจุบัน
 
จากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมการส่งเสริมทักษะให้ผู้เรียน อาทิ กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ฝึกให้รู้จักการทำบัญชีรายรับ รายจ่าย และระบบการจัดการสหกรณ์ร้านค้า นำผลผลิตที่ปลูกเองมาวางจำหน่าย ด้านการฝึกอาชีพ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ โดยสาธิตการแปรรูปเมล็ดกาแฟอาราบิก้า ซึ่งปลูกมากในโรงเรียน และชุมชน เริ่มตั้งแต่การฝึกคั่วเมล็ดกาแฟด้วยวิธีธรรมชาติ การออกร้านจำหน่ายกาแฟ และนำกากแปรรูปเป็นสบู่ จำหน่ายสร้างรายได้เสริมระหว่างเรียน รวมทั้ง สอนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่, ทำขนม ,ทำภาชนะใส่อาหารจากใบไม้ 
 
ตลอดจนส่งเสริมให้อนุรักษ์ และสืบทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านผ้าทอกะเหรี่ยง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าปกาเกอะญอ ซึ่งสามารถทอ และออกแบบลวดลายได้อย่างสวยงาม ทั้งแปรรูปเป็นกระเป๋า ผ้าพันคอ หมวก และเสื้อ
 
นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้อนุรักษ์เครื่องดนตรีพื้นบ้าน เรียกว่า เต-หน่า ลักษณะคล้ายพิณ ทำด้วยไม้ สามารถเล่นได้ทุกโอกาส ตั้งชื่อวงว่า ขยะลอแอะ เป็นภาษาถิ่น มีความหมายว่าน่ารัก ทุกครั้งที่เด็กอยากเล่นเครื่องดนตรี จะต้องช่วยกันเก็บขยะโดยรอบให้เรียบร้อยก่อน
 
โอกาสนี้ ทรงเปิดหอพักนักเรียนพระราชทานหลังใหม่ เป็นอาคารขนาด 1 ชั้น 4 ห้องนอน เพื่อเป็นที่พักสำหรับนักเรียนบ้านไกล ในส่วน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมาประกอบอาหาร นอกจากจะนำผลผลิตจากพืชผัก ไม้ผล มาประกอบอาหารเลี้ยงเด็กแล้ว ยังเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรแก่ชุมชน โดยมีศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ขุนวาง สนับสนุนเมล็ดพันธุ์
 
ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน และหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ไปตรวจรักษาสุขภาพประชาชน พร้อมทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จด้วย

ข่าวยอดนิยม