ข่าวในพระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

26 ก.ย. 2563

535 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 29
 
วันนี้ เวลา 17 นาฬิกา 35 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 29 ตามระเบียบวาระ อาทิ สรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ปีที่ 2 ของการดำรงตำแหน่ง , การสอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการ ตรวจสอบของสถาบัน , รายงานผลการดำเนินการ ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ , รายงานผลการทวนสอบระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 , ร่างแผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาล ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2564 และการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่หมดวาระ 
 
ทั้งนี้ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย หรือวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เป็นสถาบันการศึกษาการพยาบาลชั้นสูง มีหน้าที่ในการจัดการศึกษา การวิจัย และการส่งเสริมวิชาการ สาขาพยาบาลศาสตร์ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล มีผลผลิตทางวิชาการ นวัตกรรม ตลอดจนงานวิจัย เป็นที่ยอมรับ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

ข่าวยอดนิยม