โหนกระแส / โหนกระแสแต่เช้า

จับตา! 'หมอลักษณ์' แนะวิธีรับมือ 12 ราศี หลังพระราหูย้ายใหญ่ ก่อน 'กรรชัย' แง้มถามดวง 'ลุงพล'

10 ก.ย. 2563

87.9K view

โหนกระแส / โหนกระแสแต่เช้า

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 12.20 - 12.45 น. | วันอาทิตย์ : 06.50 - 07.20 น.

จากกรณีที่มีการพูดถึงพระราหูย้ายราศีครั้งใหญ่ ในวันที่ 10 ก.ย. โดยเป็นการย้ายทุก 1 ปีครึ่ง ทำให้ผู้คนต่างพากับไปทำบุญ-เตรียมของไหว้ พระราหู เพื่อให้เป็นความสิริมงคลแก่ตนเองในการย้ายราศีครั้งใหญ่นี้ 
 
ทางรายการโหนกระแส ได้เชิญหมอลักษณ์ ราชสีห์  หรือหมอลักษณ์ ฟันธง เลขาธิการสถาบันพยากรณ์ศาสตร์ มาพูดคุบและทำนายดวงชะตาหลังจากพระราหูย้ายราศีครั้งใหญ่ ว่าแต่ละราศีจะเกิดสิ่งใดบ้าง อีกทั้งดวงของวงการบันเทิง-สังคมในปีนี้จะมีอะไรรุ่งโรจน์บ้างหรือไม่
 
"หมอลักษณ์ฟันธง" ผา่ ดวงราหูยา้ย "ลุงพล" ดวงมัวหมอง "ต๊ิก" อดีตเมีย "ศรราม" เร่ืองเงนิ จะมี
ทางออกพลิกร้ายกลายเป็
นดี
 
รายการโหนกระแสวันท่ี10 ก.ย. "หนุ
 
่ม กรรชัย กาํ เนิดพลอย" ในฐานะผูด้ าํ เนินรายการ ผลิตในนาม
บริษัท ดีคืนดีวัน จาํ กัด ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์เวลา 12.35 น. ทางชอ่ ง 3 กดเลข 33 ได้
สัมภาษณ์"อ.ลักษณ์ราชสหี "์ เลขาธิการสถาบันพยากรณ์ศาสตร์หลังราหูเพิง่ ยา้ยวันท่ี10 ก.ย.
 
ทาํ ไมเปล่ียนเป็
 
นราชสหี ?์
 
"ตามดวงเดิมจะตายตอน 49 ครูบาอาจารยท์ ายวา่ จะหมดอายุขัย เลยยา้ยบา้น"
 
จะไมใ่ ชล้ักษณ์เลขานิเทศแลว้ ?
"ใชล้ักษณ์ราชสหี ์ช่ือนัน้ เหมือนตายไปแลว้ "
 
ราหูยา้ยใหญม่ ัย้?
"มันกย
า้ยปกติทุกปีคร่ึงราหูยา้ยทีแตถ่ า้เกิดราหูจะยา้ยมาอยูร่ าศพี ฤษภแบบน้ี18 ปีอีกรอบนึง กอ่ นหน้า
น้ีคนเกิดมิถุน ธนูเหมือนมีเคราะห์แตต่ อนน้ีมิถุน ธนูโปร่งแลว้ เพราะราหูยา้ยไปพฤษภ"
 
ตกลง ณ ตอนน้ีราหูยา้ยเม่ือไหร่ ยา้ยหรือยัง?
"ยา้ยเม่ือคืนน้ีเวลา 02.51 น. ตามคาํ ภีร์สุริยยาตร์เป็
 
นคัมภีร์โหร"
 
ราหูคืออะไร?
"ในมุมดาราศาสตร์วา่ กันเร่ืองจุดคลาดหรือจุดดาํ ราหูในมุมโหราศาสตร์กเ
็ป็
นเทพพระเคราะห์หรือเป็
 
หน่ึงในเทวดานพเคราะห์เป็
 
นหน่ึงในเทวดาท่ีเป็
 
นตัวแทนของใคร ราหูเป็
นเงากบ
็ันเทงิ ดารา เงากผ
็ับ
เทค บอ่ น บาร์ราตรีราหูในความหมายโหราศาสตร์ราหูคือเงา คือมายา ไมใ่ ชด่ าวดวงนึงเหมือนเดอะซัน
เดอะมูน ราหูคือเงา เงาของความเป็
 
นโลภะ โมหะ เงาของโลกอันประกอบดว้ ย ดารานักแสดง มายา ดูดวง
มา 30 ปีดาราคนไหนดาวราหูไมเ่ ดน่ ดังไมไ่ ด้นักการเมืองดาวราหูตอ้ งเดน่ มหาเศรษฐีตอ้ งเดน่ ตอ้ ง
เดน่ ในพ้ืนดวงชะตาเดิม"
 
ราหูยา้ยครัง้น้ีราศไีหนสง่ ผลกระทบมากท่ีสุด?
"พฤษภ กับพิจิก ตัง้แต่ 10 ก.ย. ตี02.51 นาทีคือเม่ือคืนน้ีราหูโยกยา้ยจากมิถุนไปราศพี ฤษภ แปลวา่
ราหูทับราศพี ฤษภ แลว้ บรรดาหมอดูทั่วๆ ไปท่ีมีความรู้ความเขา้ใจ ราหูโคจรทับราศใีคร เชน่ ท่ีผา่ นมาทับ
ราศมี ิถุน 2 ปีคร่ึง กอ่ นหน้าโน้นทับราศกี รกฎ ราหูทับราศใีคร ถา้ตามทฤษฎีทางโหราศาสตร์โดยจังหวะ
มักป่วย ตาย เจบ
ยา้ยบา้น ซอ่ มบา้นซอ่ มรถ โดยจังหวะสถิติมักเป็
 
นแบบน้ีเม่ือราหูโคจรทับราศใีด ดูแลว้
 
ไมค่ อ่ ยดีแตต่ อ้ งถามบรรดาผูท้
 
่ีเกิดราศมี ิถุน กับธนูวา่ เวลาคร่ึง นับตัง้แต่ 22 ก.พ. 2562 จนถงวันท่ี10
 
ก.ย. ดวงชะตามันยํา่ แยม่ ัย้ แตโ่ ดยสถิติสว่ นใหญย่ ํา่ แย"่
 
แลว้ ตอ้ งแกย้ังไง?
"หลังจากน้ีราหูยกเขา้พฤษภ ตัง้แต่ 10 ก.ย. ปีนีถึง 30 มี.ค.2565 ปีคร่ึง"
 
ถา้ยา้ยแลว้ ถูกกัน จะไปไกล จะดีมาก แตถ่ า้ยา้ยไปแลว้ ทับมุมไมด่ ีกไ็
มด่ ี?
 
"ทุกคนมีพ้ืนชะตาเดิม ถา้ใครมีพ้ืนชะตาเดิมดีตัง้รับดีเชน่ เป็
 
นคูม่ ิตร เชน่ พระเสาร์กุมชะตา ตอ้ งไปหา
หมอดูดูดวงสว่ นตัววา่ พ้ืนชะตามีอะไรตัง้รับ แตม่ ีขอ้ ยกเวน้ เลย สาํ หรับชาวราศพี ฤษภ อสุรินทร์มาตรแมน้
กุมลัคน์เมษ พฤษภ ตามจักร เลิศแลว้ ชาตินัน้ ยอ่ มทรงศักดิ์ยศยงิ่ หม่ืนนา เป็
 
นทหารชาญแกลว้ ยุทธ
 
กลา้กลางณรงค์ทฤษฎีน้ีลึกเลย โหรทั่วไปไมร่ ู้ทฤษฎีน้ี มันหมายถึงถา้ผูใ้ ดกต
ามอยูร่ าศพี ฤษภ หรือเมษ
 
ราหูโคครทับลัค แปลวา่ ยศยงิ่ หม่ืนหนา แสดงวา่ ไมว่ า่ จะเป็
 
นดารา นักแสดง คนบันเทงิ หรือนักธุรกิจหรือ
 
ใครกต
ามท่ีอยูร่ าศพี ฤษภจากน้ีไปปีคร่ึง มีเกณฑไ์ ดเ้กณฑน์
 
้ีเรียกไดว้ า่ เป็
นเกณฑท์
่ีเรียกท่ีจะเจริญรุ
่งเรือง
 
รุ
่งโรจน์ดีมาก ประสบความสาํ เร
จแบบดีมาก"
 
อันน้ีดีแลว้ ท่ีไมด่ ี?
"สว่ นใหญร่ าหูทับมันไมด่ ีอยูแ่ ลว้ ไมว่ า่ จะใครกต
าม การสูญเสยี การซอ่ มแซม แตค่ ราวน้ีดีมีความมั่นใจ
 
วา่ ราหูเขา้ทับพฤษภคราวน้ีดีดีทัง้ดวงเมืองประเทศไทย ราศพี ฤษฎเป็
 
นเรือนการเงนิ ของดวงประเทศไทย
จะมีการหมุนเงนิ สภาพคลอ่ งทางการเงนิ รูปแบบการเงนิ วงการทีวีวงการส่อื ตา่ งๆ ท่ีซบเซา มันจะฟ้ืนฟู
ข้ึนมา ท่ีผา่ นมาราหูอยูร่ าศมี ิถุนอยูใ่ นเรือนพุทธ พุทธกับราหูเป็
 
นศัตรูตอ่ กัน กอ่ นหน้านัน้ ราหูอยูเ่ รือน
จันทร์ราหูไลก่ ินจันทร์อยูแ่ ลว้ กอ่ นหน้านัน้ มีแตป่ัญหา แตต่ อนน้ีราหูในเรือนศุกร์ศุกร์คือดาวแหง่ ความ
สุข คือความบันเทงิ ความรุ
 
่งเรือง ร่ืนเริง"
 
ไลเ่ รียงเลยไดม้ ัย้ ราศมีังกร 16 ม.ค. - 12 ก.พ. ดีหรือไมด่ ี?
"ท่ีผา่ นมาคนเกิดมังกร ราหูเดิมเป็
 
นเงนิ ทีน้ีเงนิ ท่ีผา่ นมาปีคร่ึงเป็
 
นอริกับดวงชะตา สภาพคลอ่ งติดขัดฐานะ
 
สว่ นตัว ในฐานะผูบ้ ริหารองคก์ ร คนเกิดมังกรติดขัด แตจ่ ากน้ีเป็
 
นตน้ ไป สภาพคลอ่ ง การหมุนเวียน
โอกาสสับเปล่ียนเร่ืองการเงนิ จะดีข้ึน ราหูช้ีชัดเร่ืองเงนิ จะมีเงนิ จากการเส่ยี งโชค จากการมีโปรเจกตใ์ หม่
เงนิ จากการขยับขยายสาํ หรับราศมีังกรโดยเฉพาะ"
 
กุมภ์13 ก.พ.-13 มี.ค.?
"ท่ีผา่ นมาราศกี ุมภ์มีดาวประจาํ ตัวโคจรอยูใ่ นเรือนคูศ่ ัตรูฉะนัน้ สภาพกอ
 
็ึดอัด แตต่ อนน้ีดาวประจาํ ตัวไป
 
อยูใ่ นภพท่ีเป็
 
นพันธุ แสดงวา่ ราศกี ุมภ์มีสทิ ธิ์ท่ีจะมีบา้นใหม่ รถใหม่ มีสภาพท่ีเปล่ียนแปลงไป แตจ่ ะได้
บา้นใหม่ รถใหม่ อะไรใหม่ ในบรรยากาศท่ีตัวเองมีความหวัง มีความปรารถนา คดิ ไวเ้กา่ ทาํ ไมไ่ ด้ตัง้ใจ
ไวย้ังไปไมไ่ ด้กจ
ะไปได้ถือวา่ ดี"
 
มีน 14 มี.ค. -12 เม.ย.?
"จะเกิดเพ่ือนใหม่ เกิดชอ่ งทางใหม่ เกิดสงิ่ ท่ีแปลกใหม่ มีหนทางท่ีไมเ่ คยไปแลว้ ไดไ้ ปใหม"่
 
โควดิ มัย้?
"มันอาจจะคล่ีคลาย เป็
 
นตัวสะทอ้ นยอ้ นกลับวา่ ในเชิงจุลภาคมันดีมันสง่ ผลตอ่ มหาภาควา่ น่าจะไดค้ น้ พบ
 
ยารักษาโรค ยอ่ มมีการผอ่ นคลาย"
 
มีโอกาสเหรอในพ้ืนดวง?
"มีวันท่ี10 ราหูจรพน้ จากการเลง
พฤหัสบดีซ่ึงเป็
 
นดาวตัวแทนหมอ การักษาพยาบาล แปลวา่ สภาพหลัง
 
จากน้ีเป็
นตน้ ไป จะมีการเจอตัวยาและรักษาไดอ้ ยา่ งมีประสทิ ธิผล ชัดเจนเลยตัง้แตว่ ันท่ี10 เป็
นตน้ ไป
 
จะเหน
ภาพชัด"
 
มีผลไปเร่ือยๆ ให้ติดตามได้?
"ใช่ ปลายน้ีตอ้ งจบแลว้ หมายถึงวา่ ตุลา พ.ย. ธ.ค. ตอ้ งเจบ
สาํ เร
จเบด
เสร
จ จะใชเ้ม่ือไหร่แคน่ ัน้ "
 
มีนถือวา่ ดี?
"จะไดเ้จอเพ่ือนใหม่ ชอ่ งทางใหม่ โอกาสใหม่ ประกอบกับดาวประจาํ ตัวโคจรเดินหน้าในเรือนดีจะมี
โอกาสท่ีทาํ ให้เกิดเงนิ รายไดค้ วามสาํ เร
จ มันดีมาก ไมไ่ ดด้ ีธรรมดา"
 
เมษ เป็
นราศที ่ีเก่ียวขอ้ งกับราหูในครัง้น้ีโดยตรงเพราะยา้ยมาโดน?
"มีสว่ นยา้ยมาโดน ราหูยา้ยมาจะโดนเร่ืองอะไร เมษโดนเร่ืองการเงนิ และดวงราศเีมษคือดวงเมืองกรุง
รัตนโกสนิ ทร์สภาพคลอ่ ง ปัญหาอึดอัดติดขัดทางการเงนิ จะมีหนทางใหมๆ่ ผมไมไ่ ดห้ มายถึงใครเป็
นนา
 
ยกฯ รัฐมนตรีแตด่ วงเมืองหลังจากน้ีเป็
 
นตน้ ไป จะมีโอกาสเอ้ืออาํ นวย เก้ือกูลให้มีสภาพคลอ่ ง มีการ
หมุนเวียนทางการเงนิ ดีข้ึน ชัดเจนข้ึน ดวงเมืองจะเกิดโชคลาภ คนเกิดราศเีมษจะมีโชคลาภ แสดงวา่ หลัง
จากน้ีคนเกิดราศเีมษ ทุกวันท่ี1 และ 16 จอ้ งซ้ือหน่อยนะ (หัวเราะ)"
 
พฤษภ รวมๆ คือ?
"ดีคนราศพี ฤษภจะไมด่ ีดว้ ยเหตุเดียว คือผิดกฎหมาย ผิดศลี ธรรม แลว้ ยังหลบซุกซอ่ นวงิ่ เตน้ สารพัดแลว้
รอดมาได้แลว้ ปกปิดความลับท่ีไมด่ ีเอาไวต้ า่ งๆ นานา จากน้ีเสร
จเลย เพราะราหูทับ ราหูแปลวา่ เงากรรม
 
ถา้ทาํ ร้ายสง่ ผลร้ายแรงเลย แตถ่ า้ทาํ ดีจากน้ีดีมากเลย"
 
มิถุน 14 มิ.ย. - 14 ก.ค.?
"คนท่ีจมนํา้ ถูกจับจมนํา้ลงไป เอาข้ึนมาเฮือกนึงกโ็
 
ลง่ เลย คนเกิดราศมี ิถุนจากน้ีโลง่ เลย ดวงชะตาเปิด
เลยนะ จะมีสงิ่ ใหมๆ่ เร่ืองใหมๆ่ เกิดข้ึน จากน้ีจนถึง 14 พ.ย. จะเกิดผลเกิดคุณอันวเิศษแกต่ ัวเอง ทาํ ให้
มีโอกาสมีสงิ่ ใหมๆ่ เกิดข้ึนในทุกๆ เร่ือง ทัง้การงาน การเงนิ และความรัก"
 
กรกฎ 15 ก.ค. -16 ส.ค.?
 
"ไดป้ ระโยชน์สูงสุด ถือวา่ เป็
 
นเกรดดีมาก เพราะราหูเดิมเป็
 
นเจา้เรือนภพมรณะ แลว้ จรมาเป็
 
นลาภะ แปล
วา่ อะไร มรณะ วนิ าศกอ่ นแลว้ มาลาภะ ตีไดว้ า่ ท่ีผา่ นมาชาวราศกี รกฎมีเกณฑช์ ะตาท่ีวา่ ปักหลัก ยา้ยไป
แลว้ ปักหลัก แตน่ ับ 10 ก.ย. เป็
 
นตน้ ไปถึง 3 ปีจะเป็
นชว่ งรุ
่งโรจน์รุ
่งเรือง ฟันธง กรกฎดีมาก ตัง้ตัวได้
 
เลย รํ
่ารวย"
 
ราศสี งิห์ราศคี ุณมดดาํ ?
"ราหูเป็
นดาวเจา้เรือน พบคูค่ รองหรือคนรัก รากเดิมราศสี งิหเ์ก่ียวขอ้ งกับความรัก ดังนัน้ เม่ือราหูจะ
เคล่ือนจะยา้ย ความรักหุ้นสว่ นมีปัญหา พอยา้ยแลว้ 10 ก.ย. จนถึง 30 มี.ค. ปี65 คนรักเกา่ จะหวน
กลับมา รักรีเทริ์น แลว้ มีขอ้ พิสูจน์อยา่ งนึง ถา้รีเทริ์นแลว้ ดีแสดงวา่ คนรักนัน้ ตอ้ งเก่ียวขอ้ งกับงาน มาแลว้
เก้ือกูล สนับสนุนเป็
 
นกาํ ลังใจ คดิ เป็
 
นแนวร่วม ถา้ไมใ่ ชแ่ สดงวา่ เป็
 
นตัวไถเงนิ จบ ชัดเจนมัย้ (หัวเราะ)"
 
กันตล์ ะ่ 17 ก.ย. - 16 ต.ค.?
"ดีมากนะ ราศกีันต์ราหูเป็
 
นดาวเจา้เรือนภพหรือเรือนอริคนเกิดราศกีันต์อริไปจรอยูศ่
 
ุภะ แปลวา่ ความ
 
สาํ เร
จท่ีเกิดเพราะมีอุปสรรค เพราะมีศัตรูคูแ่ ขง่ ชีวติ ชาวราศกีันตจ์ ากน้ีไปปีคร่ึง มีสสีัน"
 
"ต๊ิก บ๊กิ บราเธอร์" โทรมากลางรายการ ต๊ิกเกิดราศเีมษ วันท่ี13 เม.ย. ?
"มาถามแบบน้ีมันตอ้ งคาํ นวณมัย้ แตเ่ อาเถิด มันพอจะรู้แลว้ ละ่ เขาเกิดหลังฉลองกรุงครบ 200 ปีถา้อยู่
ราศเีมษเขามีปัญหาเร่ืองการเงนิ จริง แตห่ ลัง 21 ก.ย. ปัญหาทุกปัญหาท่ีราศเีมษเผชิญเร่ืองงาน เร่ืองเงนิ
จะมีทางออก จากร้ายกลายดีฟันธง"
 
เร่ืองความรักละ่ จะมีโอกาสกลับไปมัย้?
"อันน้ีตอ้ งไปดูสว่ นตัว ตอ้ งดูดวงเขา ดวงคุณหนุ
 
่ม ศรราม ตอ้ งปรึกษาสว่ นตัว เด๋ียวอาจารยจ์ ะกลายเป็
 
คนเสอื _ (หัวเราะ) มันเร่ืองสว่ นตัว"
 
กันตน์
่ีดีมัย้?
"ดีมาก ราศกีันตด์ าวเจา้เรือนภพอริไปอยูใ่ นภพศุภะ แสดงวา่ งานท่ีไมเ่ คยไดไ้ ปจะไดไ้ ป ตอ้ งตัง้การ์ดให้ดี
ชีวติ จะเจอสงิ่ ใหมๆ่ ท่ีเป็
 
นความสาํ เร
จ"
 
ตุลย?์
"เร่ืองไมด่ ีท่ีราํ คาญกายราํ คาญใจจะหายไปจากน้ีไปปีคร่ึงหาย สองท่ีไมค่ อ่ ยดีเลย อยา่ เส่ยี งโชคเส่ยี งดวง
หรือเกง
กาํ ไร หรือมีความโลภแบบแปลกๆ การเส่ยี งโชคท่ีไมป่ กติเป็
 
นมรณะ แตท่
 
่ีเก่ียวขอ้ งกับเร่ืองเครียด
เร่ืองไมส่ บายใจจะจบแลว้ แตถ่ า้ใครมีลูกหรือตัง้ครรภร์ ะหวา่ งน้ีตอ้ งระวัง เพราะอุตตะมรณะคือลูกหลุดไง
แตถ่ า้มีลูกแลว้ ลูกอาจไปเรียนหา่ งๆ ไกลๆ กอ
 
็ุตมรณะกต
 
็ีแบบน้ีไมน่ ่ากลัว ดี"
 
พิจิก?
 
"ราศทีับพฤษภ เลง
พิจิก ปกติตอ้ งไมด่ ีราศพี ิจิกถือวา่ เป็
 
นราศแี มลง แมงป่อง โหราศาสตร์ไดก้ ลา่ วกีฏะ
 
สัตตะตอ้ งภุมเมนทร์อสุรินทร์องคเ์กณฑก์ ลา่ วไว้ถึงแมช้ าติตัวเวรอัปลักษณ์กด
 
็ีคุณมีจักแสดงให้ยศนัน้
 
เสมอพงศ์แปลวา่ คนเกิดราศพี ิจิก ท่ีราหูจรเลง
ลักษณ์น่ีไมใ่ ชไ่ มด่ ีฝ่ายเดียว มันมีเร่ืองดีดว้ ย แมต้ ัวเองจะ
อัปลักษณ์ชั่ว มีปัญหามาเกา่ กอ่ น ติดขัดอุปสรรค แตจ่ ะมีโอกาสใหมๆ่ ซ่ึงข้ึนอยูก่ ับเจา้นายองคก์ ร เพราะ
ราหูไปเลง
คือสง่ ผลกับตัวเรา ให้เราดีข้ึน แตพ่ ิจิกกับพฤษภ ตอ้ งเจอเร่ืองน่าตกใจกอ่ น อยา่ งพ่ีมา้กอ
ยูร่ าศี
 
พิจิก เด๋ียวจะเปล่ียนแปลงดีข้ึน"
 
ธนู?
"คนเกิดธนูสหัชชะแปลวา่ เพ่ือนของคนเกิดราศธีนูคือราหูจรไปเป็
 
นอริกับดวงชะตา แปลวา่ ชีวติ ใน
 
หนทางท่ีเคยเป็
 
นเคยมา เพ่ือนท่ีเคยพึงมีจะเป็
 
นอุปสรรค จะไมไ่ ดร้าบร่ืนในหนทางเดิมๆ หนทางใดเดิมๆ
จะมีทางตัน ตอ้ งเริ่มตน้ ในทางใหมๆ่ โหราศาสตร์ไมไ่ ดท้ ายให้คุณไปจนมุม หาเพ่ือนใหม่ หาแนวทางใหม่
มันกจ
บ โอกาสใหมๆ่ ความสัมพันธใ์ หมๆ่ แลว้ ดีเลย"
 
เหตุบา้นการเมือง ประชาชนจะลืมตาอา้ปากไดม้ ัย้?
"ดีแน่นอน ตอ้ งมีสภาพท่ีเปล่ียนแปลง ไมม่ ีอะไรร้ายยงิ่ กวา่ โควดิ อีกแลว้ หนักยงิ่ กวา่ สงครามโลก
ประเทศไทยไมไ่ ดห้ นักเหมือนประเทศอ่ืนท่ีเขาเจอ ตอนน้ีคนไทยเป็
 
นอยา่ งเดียวคือเลิกป่วยใจ ลุกข้ึนมา
ทาํ อะไรท่ีพอจะทาํ ได้เริ่มนับหน่ึง ฤดูดวงดาวเปล่ียนแลว้ แลว้ คุณเปล่ียนหรือยัง ไอไ้ ขว่ ัดเจดียค์ นไหว้
ศรัทธาแลว้ คึกคักกไ็
 
มม่ ีอะไรเสยี หาย ขอให้เลิกป่วยใจ ถา้มีความเช่ือความศรัทธา ทาํ แลว้ มีความสุขกท
าํ
 
ไป"
 
วงการบันเทงิ?
"พลิกฟ้ืน ท่ีผา่ นมามีสภาวะจากทีวีเดิมมาเป็
 
นทีวีดาวเทียม จนกระทั่งดิจิทัลแตจ่ ากน้ีจะเป็
 
นยุคเกิดดิจิทัล
 
แลว้ นะ จากน้ีไปปีคร่ึง ถา้ไมต่ ายกไ็
 
มต่ ายแลว้ จะพลิกฟ้ืน พอพน้ 30 มี.ค. 65 จะรุ
่งโรจน์"
 
17 ส.ค. 19 ราศลี ุงพล ?
"เวลาถามถา้ดูดวงเป็
 
นมหาชนได้แตพ่ อเจาะจงบุคคล มันไมไ่ ดม้ ีแคว่ ันท่ีมันตอ้ งคาํ นวณ แตถ่ า้ดูแบ
 
บรวมๆ อยากรู้เร่ืองชาวบา้นเหรอ ราหูเขา้สูเ่ รือนศุภะ ท่ีเป็
 
นดาวมัวหมอง จะมีเร่ืองให้ไมส่ บายใจ จากน้ีไป
 
ยาวๆ ไมส่ ามารถหยุด สภาวะท่ีเกิดจากสภาพท่ีไมค่
 
ุน้ ในความเป็
นตัวเอง"

ข่าวยอดนิยม