ประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้โชคดีได้รับเสื้อแจ็คเก็ต (สีฟ้า) จากรายการเรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์

โดย thichaphat_d

23 มิ.ย. 2565

82 views

ผู้โชคดีประจำวันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2565

1.คุณภัสรัญ เกษมสุวรรณ กทม.

2.คุณสุขุม คล่องการ กทม.

3.คุณสุรศักดิ์ เดชนะ จ.สมุทรปราการ

4.คุณบุญช่วย โดรณ จ.นครสวรรค์

5.คุณอัมพวัน เสือคง จ.นครปฐมผู้โชคดีประจำวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565


1.คุณศิริพร วรรณพงษ์ กทม.

2.คุณลัดดาวัลย์ โกษัลวิตร์ กทม.

3.รอ.ถนอม พาที จ.นครนายก

4.คุณบำรุงรัตน์ เกตุมณี จ.สมุทรปราการ

5.คุณธีระ นพคุณ จ.ปทุมธานีผู้โชคดีประจำวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565

1.คุณอลิศรา โชติกะสุภา กทม.

2.คุณบุญสม พงทอง จ.สมุทรสาคร

3.คุณสุพินดา อยู่เจริญ กทม.

4.คุณสุพินดา อยู่เจริญ กทม.

5.คุณจิรยุท สายแสงทอง กทม.ผู้โชคดีประจำวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565

1.คุณขวัญฤทัย สุขจิต จ.ชลบุรี

2.คุณบุญช่วย มีสวัสดิ์ จ.ตราด

3.คุณวิรัตน จำปาทิพย์ กทม.

4.คุณพรนภา ชมพูผุดผ่อง กทม.

5.คุณสุดา นารถเมธี  จ.นนทบุรีผู้โชคดีประจำวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565

1.คุณณัฐกฤต บุญรอด กทม.

2.คุณปฐมาพงศ์ บุตถิร กทม.

3.คุณภัคภร รัชนิพนธ์ จ.ปทุมธานี

4.คุณนวพรรษ แสงสุข กทม.

5.คุณวิโรจน์ ปิลินประสาน จ.ชลบุรีผู้โชคดีประจำวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565

1.คุณจรูญ บุญกนกวงศ์ กทม.

2.คุณนริศรา เสียงจินดารัตน์ จ.สุรินทร์

3.คุณณภัทร์ โหมดตั้ว จ. ชลบุรี

4.คุณพัชณี สุวรรณโณ  จ.สตูล

5.คุณอภิศักดิ์ เจนวิทยะเวชกุล กทม.ผู้โชคดีประจำวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565

1.คุณเสวก แรงฤทธิ์ กทม.

2.คุณนิพนธ์ เนียมท้วม จ.สมุทรปราการ

3.คุณคัคนาง ตรีพักตร์ กทม.

4.คุณนูรูดิน สะแปอิง จ.ยะลา

5.คุณชาญศิลป์ เจริญประสาทกุล จ.ชลบุรีผู้โชคดีประจำวันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565

1.คุณอาพร แก้วจักร จ.อุบลราชธานี

2.คุณธีรวัฒน์ ฉัตรเฉลิม จ.อุทัยธานี

3.คุณสุทธิรัตน์ สว่างโรจน์ จ.ระยอง

4.คุณวิทยา สุนันท์ชัย จ.นครราชสีมา

5.คุณชาญชัย หรีดอุไร กทม.ผู้โชคดีประจำวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565

1.คุณวิรัตน์ เยี่ยมศิริ จ.ปทุมธานี

2.คุณกัญญานัฐ บุญเสวก จ.สุพรรณบุรี

3.คุณบัณฑิต พลเวียง จ.เพชรบูรณ์

4.คุณนงลักษณ์ สนธิสุวรรณ จ.พระนครศรีอยุธยา

5.คุณโชติกา บุญ-หลง จ.สระบุรีผู้โชคดีประจำวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565

1.คุณภาวิณี โภชสาลี กทม.

2.คุณใบจูน จ.ปัตตานี

3.คุณคมชาญ ชาญโสภนพิศ จ.สกลนคร

4.คุณวาสนา ไชยสวัสดิ์ จ.บึงกาฬ

5.คุณประภาพร บัลลังก์สพล จ.ปทุมธานีผู้โชคดีประจำวันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565

1.คุณพิริยา เทพหัสดิน ณ อยุธยา จ.กาญจนบุรี

2.คุณเอกชัย สุชัยราช จ.ศรีสะเกษ

3.คุณเค กทม.

4.คุณพัชรินทร์ ปลื้มสุวรรณ จ.ปทุมธานี

5.คุณนฤมล กาญจนประภากุล กทม.ผู้โชคดีประจำวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565

1.คุณเสวก จิรวิจิตร กทม.

2.คุณพงษ์ผกา กริยาผล จ.นนทบุรี

3.คุณสุทธิพงศ์ กองสมบัติสุข กทม.

4.คุณจันทนา แซ่ลี้ กทม.

5.คุณราเชนทร์ กำภูศิริ จ.นครพนมผู้โชคดีประจำวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565

1.คุณธนากร ปัญญาคำ กทม.

2.เฉลิม นิลวิลัย จ.นนทบุรี

3.คุณอุษณีษ์ สุมนดิษย์ กทม.

4.คุณฐิติมา ณรงค์รักษ์ จ.นนทบุรี

5.คุณกรพัชร บุญยืน กทม.

คุณอาจสนใจ

Related News