ประชาสัมพันธ์

PEA ประกาศเจตจำนงการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟภ. ประจำปี 2565

โดย thichaphat_d

22 ก.พ. 2565

351 views

นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานพิธีประกาศเจตจำนงการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟภ. ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “ชาว PEA ไม่ทนต่อการทุจริต” และ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  “การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ กฟภ.”


โดยมีนายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในฐานะประธานกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ ชั้น 6 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมถ่ายทอดสดผ่านระบบ VDO Conference ไปยังสำนักงานการไฟฟ้าเขต และ การไฟฟ้าทุกแห่งทั่วประเทศ


การประกาศเจตจำนงการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟภ. ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “ชาว PEA ไม่ทนต่อการทุจริต” เป็นกิจกรรมสำคัญที่แสดงถึงเจตนารมณ์ของผู้บริหารและพนักงานทุกคน ที่พร้อมใจกันแสดงความมุ่งมั่น ที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล คำนึงถึงจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมผลักดันสู่   การเป็นองค์กรที่สร้างคุณค่าให้กับสังคม สามารถปรับตัวภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง แสดงจุดยืนร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบในองค์กร


การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ กฟภ.” ผสานความร่วมมือระหว่างมูลนิธิต่อต้านการทุจริตและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ “PEA หมู่บ้านช่อสะอาด” ผ่านกิจกรรมด้านสังคมสิ่งแวดล้อม (CSR) แผนงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน โดยใช้ 4 แนวทางสำคัญ ประกอบด้วย กายสะอาด จิตสะอาด พฤติกรรมสะอาด ปัญญาสะอาด สนับสนุนวิทยากร สำหรับการดำเนินการแผนงานยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในพื้นที่รับผิดชอบ 4 ภาค ประกอบด้วย-ภาค 1 หมู่บ้าน บ้านลาดบัวขาว ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

-ภาค 2 หมู่บ้าน บ้านท่าคอยนาง ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

-ภาค 3 หมู่บ้าน บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

-ภาค 4 หมู่บ้าน บ้านนาพรหม-ดอนหัวกรด ตำบลนาสามพัน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี


ข่าว :  กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คุณอาจสนใจ

Related News