ประชาสัมพันธ์

MEA คว้า 5 รางวัล โครงการสำนักงานสีเขียว(Green Office) ประจำปี 2564

โดย thichaphat_d

14 มิ.ย. 2565

12 views

MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง รับรางวัลสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับประเทศ ตามโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) จาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประจำทุกปี โดยครั้งนี้ MEA ได้ส่งหน่วยงานเข้ารับการประเมิน จำนวน 5 แห่ง ซึ่งทั้งหมดผ่านเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ในระดับต่าง ๆ และได้รับรางวัล ดังนี้

ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

- การไฟฟ้านครหลวง เขตบางเขน

- การไฟฟ้านครหลวง เขตบางนา

- การไฟฟ้านครหลวง เขตมีนบุรี

ระดับดีมาก (G เงิน) จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

- การไฟฟ้านครหลวง เขตลาดกระบัง

- การไฟฟ้านครหลวง เขตบางกะปิ

ทั้งนี้ MEA ได้ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการกำหนดนโยบายสำนักงานสีเขียว เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสำนักงานต้นแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระดับสากล โดยมุ่งเน้นการจัดการเพื่อให้เกิดการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการเกิดของเสียจากการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ รวมถึงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gases : GHGs) และดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


โดย MEA มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของพนักงานในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการทำ 5ส การใช้อุปกรณ์สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย การใช้น้ำประปาอย่างคุ้มค่า การคัดแยกขยะ และการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ในกิจการของ MEA


นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้มีการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น เพื่อลดการใช้กระดาษ รวมทั้งการจัดซื้อหรือจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมทางด้านคุณภาพและราคา เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและควบคุมให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดในแต่ละกิจกรรม พร้อมมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ให้บริการระบบจำหน่ายไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการเป็นผู้นำและต้นแบบด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมต่อไป


#สำนักงานสีเขียว

#GreenOffice

#MEA #การไฟฟ้านครหลวง

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครแท็กที่เกี่ยวข้อง  MEA ,สำนักงานสีเขียว

คุณอาจสนใจ

Related News