การเมือง

"นิด้าโพล" เผย ปชช. ไม่พอใจผลงานสภาฯ 31.98% เหตุชอบทะเลาะกัน-ส.ส.เข้าประชุมน้อย อยากให้นายกฯ รีบยุบสภา ก่อนสิ้นปี

โดย kanyapak_w

18 ธ.ค. 2565

111 views

"นิด้าโพล" เผย ปชช. ไม่พอใจผลงานสภาฯ 31.98% เหตุชอบทะเลาะกัน-ส.ส.เข้าประชุมน้อย และอยากให้นายกฯ รีบยุบสภา ก่อนสิ้นปีนี้
18 ธ.ค.2565 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ผลงานสภาผู้แทนราษฎร” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ  และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการทำงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประธานสภาผู้แทนราษฎร (นายชวน หลีกภัย) ในรอบเกือบ 4 ปีที่ผ่านมา การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก   (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0จากการสำรวจเมื่อถามประชาชนถึงความพึงพอใจต่อการทำงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในรอบเกือบ 4 ปีที่ผ่านมา พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 31.98 ระบุว่า ไม่ค่อยพอใจ เพราะ การประชุมส่วนใหญ่ใช้เวลาไปกับการทะเลาะกัน และ ส.ส. ที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวนน้อย รองลงมา ร้อยละ 30.46 ระบุว่า ค่อนข้างพอใจ เพราะ มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงาน นำเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่เพื่อให้รัฐบาลช่วยเหลือ ร้อยละ 25.96 ระบุว่า ไม่พอใจเลย เพราะ สภาล่มบ่อยครั้ง และการทำงานยังไม่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 9.77 ระบุว่า พอใจมาก เพราะ ตั้งใจทำงานเพื่อประชาชน และการพิจารณากฎหมายสำคัญ ๆ สำเร็จลุล่วง และร้อยละ 1.83 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจด้านความพึงพอใจต่อการทำงานของประธานสภาผู้แทนราษฎร (นายชวน หลีกภัย) ในรอบเกือบ 4 ปีที่ผ่านมา พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 41.98 ระบุว่า ค่อนข้างพอใจ เพราะ เป็นคนมีเหตุผล สุขุม รอบคอบ และมีความเป็นกลางในการทำหน้าที่ รองลงมา ร้อยละ 24.05 ระบุว่า พอใจมาก เพราะ เป็นคนซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา มีความยุติธรรม มีความรู้ความสามารถ และทำหน้าที่ได้ดี ร้อยละ 20.38 ระบุว่า ไม่ค่อยพอใจ      เพราะ ไม่ค่อยมีความเป็นกลาง และขาดความเด็ดขาด ร้อยละ 11.76 ระบุว่า ไม่พอใจเลย เพราะ ไม่มีความเป็นกลาง และไม่สามารถควบคุมให้การประชุมสภาดำเนินไปอย่างเรียบร้อยได้ และร้อยละ 1.83 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นต่อการประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 43.13 ระบุว่า นายกฯ ควรประกาศยุบสภาภายในเดือนธันวาคม 2565 รองลงมา ร้อยละ 33.82 ระบุว่า นายกฯ ควรอยู่จนครบวาระของสภาในวันที่ 23 มีนาคม 2566 ร้อยละ 12.37 ระบุว่า นายกฯ ควรประกาศยุบสภาภายในเดือนมกราคม 2566 ร้อยละ 3.74 ระบุว่า นายก ฯ ควรประกาศยุบสภาภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ร้อยละ 2.82 ระบุว่า นายกฯ ควรประกาศยุบสภา เพียงไม่กี่วันก่อนการครบวาระของสภาในวันที่ 23 มีนาคม 2566 และร้อยละ 4.12 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

คุณอาจสนใจ

Related News