การเมือง

ป.ป.ช.ศรีสะเกษ ตรวจสอบสถานีสูบน้ำไฟฟ้าบ้านห่องน้อย หลังสร้างเสร็จ 10 ปี แต่ใช้งานไม่ได้

โดย nattakarn_l

25 พ.ย. 2565

130 views

                เมื่อวานนี้  (24 พ.ย. 2565)  นางสาวอภินัทธ์ พัฒนากรสิตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดศรีสะเกษ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต  ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า  บ้านห่องน้อย ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ   ร่วมกับนายสุจินต์ วิเศษชาติ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านห่องน้อย  และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม  หลังจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีการอภิปรายถึงโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านห่องน้อย โดยระบุว่าโครงการดังกล่าวสร้างเสร็จ เมื่อปี พ.ศ. 2556  แต่ปัจจุบันยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้และไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาดูแล

            จากการลงพื้นที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดศรีสะเกษ พบว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ก่อสร้างตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  เป็นงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โดยจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้ดำเนินการ  ซึ่งจะก่อนสร้างสถานีสูบน้ำ  ได้มีการสร้างคลองส่งน้ำหินดาดไว้ก่อนแล้ว  เมื่อปี พ.ศ. 2553  โดยงบประมาณที่ไม่เกี่ยวกับงบสร้างสถานีสูบน้ำ

             เมื่อสถานีสูบน้ำดำเนินการแล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. 2556  ก็ยังไม่ได้เปิดใช้ เนื่องจากไม่มีไฟฟ้า  ต่อมาปี พ.ศ. 2557  เกิดภัยแล้งอย่างหนัก  ทางผู้ใหญ่บ้านและชุมชนได้ขอให้ อบต.ผักไหม  ช่วยค่าใช้จ่ายในการขอขยายเขตไฟฟ้าและค่าใช้ไฟฟ้า เพื่อใช้กับสถานีสูบน้ำ   เมื่อขยายเขตไฟฟ้าแล้ว  ได้มีการตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำจากผู้ที่ต้องการใช้น้ำในการทำเกษตร  เมื่อมีการขยายเขตและไฟฟ้าเข้าถึง  มีการเปิดใช้อยู่ 26 วัน  ปรากฏว่ามีน้ำไหลดี ประชาชนได้ใช้น้ำ  แต่เมื่อเปิดน้ำต่อเนื่องจึงมีปัญหาค่าไฟฟ้าที่สูงมาก   เพราะเมื่อใช้ระดับการสูบสูง  ค่าไฟฟ้าก็สูงเกินกำลังที่กลุ่มผู้ใช้น้ำจะจ่ายได้ และเกินกำลังงบประมาณของ อบต.ผักไหม   จึงได้หยุดการใช้สถานีสูบน้ำฯ ดังกล่าว และมีการแจ้งให้ อบต.ผักไหม  ทำเรื่องของบประมาณสนับสนุนจากกรมชลประทาน แต่ทรัพย์สินดังกล่าวไม่ใช่ของ อบต.ผักไหม จึงไม่มีการดำเนินการใด ๆ

               ต่อมาจังหวัดศรีสะเกษ  มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดบูรณาการ (ก.บ.จ.) เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2565 คณะกรรมการฯ มีมติส่งมอบสถานีสูบน้ำ ให้ อบต.ผักไหม  ใช้ประโยชน์ ซ่อมแซม ดูแลรักษา และจังหวัดศรีสะเกษได้ทำข้อตกลงกับ อบต.ผักไหม ที่จะส่งมอบ  แต่เอกสารข้อตกลงพิมพ์ปี พ.ศ. ผิดพลาด จึงมีการส่งกลับไปแก้ไข และอยู่ระหว่างดำเนินการ

           ทั้งนี้  สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ได้ประสานจังหวัดศรีสะเกษในเบื้องต้นแล้ว  เพื่อสอบถามเกี่ยวกับการก่อสร้างและช่วงหลังก่อสร้างแล้วเสร็จได้ดำเนินการอย่างไรบ้าง  เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของโรงสูบน้ำฯ และปัญหาต่าง ๆ ของโครงการ  โดยจะเข้าไปติดตามการส่งมอบโรงสูบน้ำฯ และการใช้ประโยชน์ การซ่อมแซม ดูแลรักษาโรงสูบน้ำ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของทางราชการต่อไป

คุณอาจสนใจ

Related News