การเมือง

"สมรสเท่าเทียม" ผ่านวาระแรกแล้ว มติสภาฯ รับทั้ง 4 ร่าง

โดย paranee_s

15 มิ.ย. 2565

81 views

15 มิ.ย. 2565 ในการประชุมสภา วาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... หรือ พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม ที่ นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้เสนอ , ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) และพรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ ในวาระแรก ชั้นรับหลักการ ทั้ง 4 ฉบับเสร็จสิ้น แล้วเมื่อเวลา 16.30 น. มีนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานรัฐสภา ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมการลงมติในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ซึ่งที่ประชุมสภามีมติรับหลักการ 4 ฉบับ โดยแยกลงมติแต่ละฉบับ มีผลการลงมติรับหลักการดังนี้


1.รับหลักการ ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... หรือ พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม ที่นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 212 เสียง ไม่เห็นด้วย 180 เสียง งดออกเสียง 12 เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง 4 เสียง

2.รับหลักการ ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต ที่ ครม. เป็นผู้เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 229 เสียง ไม่เห็นด้วย 166 เสียง งดออกเสียง 6 เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง 2 เสียง

3.รับหลักการ ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... หรือ พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม ที่ ครม. เป็นผู้เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 230 เสียง ไม่เห็นด้วย 168 เสียง งดออกเสียง 7 เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง 1 เสียง

4.รับหลักการ ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต ที่นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 251 เสียง ไม่เห็นด้วย 124 เสียง งดออกเสียง 30 เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง 2 เสียง


ขณะที่บรรยากาศในห้องประชุม กลุ่ม สส.ก้าวไกล พากันดีใจกอดกัน พร้อมกับร้องไห้ หลังจากสภารับหลักการ ร่างพ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม โดยนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล เดินเข้ามาบอกนายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้เสนอว่า “เก่งมาก”


จากนั้นที่ประชุมได้มีการถกเถียงว่าจะใช้ร่างกฎหมายฉบับใดเป็นสร้างและหลักในการพิจารณา ในชั้นกรรมาธิการ โดยพรรคพลังประชารัฐเสนอให้ใช้ร่างของ ครม. เป็นร่างหลัก ขณะที่พรรคก้าวไกลเสนอให้ใช้ร่างของพรรคประชาธิปัตย์เป็นร่างหลัก ส่วนพรรคเพื่อไทยเสนอให้ใช้ร่างของพรรคก้าวไกลเป็นร่างหลัก จนกระทั่งประธานต้องขอมติจากที่ประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีมติแยกการพิจารณา โดยมีมติให้ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิตและร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ใช้ร่างของ ครม.เป็นร่างหลัก


คุณอาจสนใจ