การเมือง

โซเชียลติดแท็ก #สมรสเท่าเทียม หลังศาลชี้ กม.แพ่งรับรองสมรสแค่ชาย-หญิง ไม่ขัด รธน.

โดย thichaphat_d

18 พ.ย. 2564

39 views

ศาลรัฐธรรมนูญ นัดฟังคำวินิจฉัย จากกรณีที่ น.ส.เพิ่มทรัพย์ แซ่อึ้ง และ น.ส.พวงเพชร เหงคำ คู่รักเพศหญิง ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสมรสเมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2563 แต่ถูกนายทะเบียนปฏิเสธ ทั้งสองจึงยื่นคำร้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เพื่อให้ศาลสั่งนายทะเบียนรับจดทะเบียนสมรส


และต่อมาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ส่งคำโต้แย้งของผู้ร้องทั้งสองมายังศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้วินิจฉัยว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1448 ที่รับรองการสมรสเฉพาะเพศชายและหญิง ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่


ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญมาตรา 4 และมาตรา 5 เป็นบททั่วไปที่วางหลักการคุ้มครองเกี่ยวกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคของบุคคล และความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญไว้ โดยมิได้มีข้อความใดที่คุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลไว้เป็นการเฉพาะ


จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1448 ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 25, 26 และมาตรา 27 วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม


และมีข้อสังเกตว่า รัฐสภาคณะรัฐมนตรี และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องสมควรดำเนินการตรากฎหมายเพื่อรับรองสิทธิและหน้าที่ของบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศต่อไป


ขณะที่ในโลกออนไลน์ให้ความสนใจเรื่องนี้ โดยมีการทวีตข้อความติดแฮชแท็ก #สมรสเท่าเทียม จำนวนมาก จนทำให้แฮชแท็กขึ้นขั้นอันดับหนึ่ง ในเทรนด์ทวิตเตอร์รับชมผ่านยูทูบได้ที่ : https://youtu.be/UOu0PfCY-vU

คุณอาจสนใจ

Related News