การเมือง

เปิดรายชื่อ ส.ว. โหวตสวน 23 คน เห็นชอบตัดอำนาจ ส.ว.เลือกนายกฯ มี ‘หมอพรทิพย์ - วันชัย’

โดย JitrarutP

8 ก.ย. 2565

734 views

เปิดรายชื่อ ส.ว. โหวตสวน 23 คน ลงมติเห็นชอบกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ม. 272 ตัดอำนาจ ส.ว. เลือกนายกฯ พบมีชื่อ “หมอพรทิพย์ - วันชัย - ครูหยุย”

ภายหลังจากที่ประชุมร่วมรัฐสภา มีมติโหวตคว่ำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทั้ง 4 ฉบับ ในวาระที่ 1 ชั้นรับหลักการ โดยใช้วิธีการลงคะแนนแบบขานชื่อรายบุคคล ซึ่งมีสมาชิกรัฐสภาทั้งหมด 727 คน ประเด็นที่น่าสนใจคือร่างฉบับที่ 4 ที่มีสาระสำคัญเรื่องการปิดอำนาจ ส.ว.ในการเลือกนายกรัฐมนตรี โดยผลปรากฏว่ามี ส.ว.ที่เห็นชอบร่างฉบับนี้ 23 คน


ประกอบไปด้วย

- นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์

- นายไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์

- นายคำนูณ สิทธิสมาน

- พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา

- นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน

- นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ

- นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์

- นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

- นายบรรชา พงศ์อายุกูล

- นางประภาศรี สุฉันทบุตร

- นายประมนต์ สุธีวงศ์

- นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ

- พญ.คุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์

- นายพิศาล มาณวพัฒน์

- นายมณเฑียร บุญตัน

- พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช

- นายวันชัย สอนศิริ

- นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์

- นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์

- นายสุวัฒน์ จิราพันธ์

- พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว

- นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล

- นายอำพล จินดาวัฒนะ

คุณอาจสนใจ

Related News