การเมือง

‘ชวน’ ส่งร่าง กม.เลือกตั้งส.ส. สูตรหาร 100 ให้กกต.แล้ว

โดย attayuth_b

16 ส.ค. 2565

26 views

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ทำหนังสือส่ง ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สูตรหาร100 ของ คณะรัฐมนตรี ซึ่งถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ไปยังประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อให้ความเห็น โดยมีเนื้อหาในหนังสือว่า ด้วยที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ซึ่งครบกำหนดในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 โดยนับแต่วันที่ประธานรัฐสภาอนุญาตให้บรรจุระเบียบวาระการประชุม เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น ตามมาตรา 132 (1) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบตามร่างที่เสนอ ตามมาตรา 131

ทั้งนี้ตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2563 ข้อ 87 วรรคสอง ประกอบข้อ 101ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบตามร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. พิจารณาในวาระที่สอง และให้ดำเนินการตามข้อ 102 ต่อไป

ในการนี้ จึงขอส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอซึ่งเป็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบเป็นร่างหลักในการพิจารณาในวาระที่สอง มายังคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อให้ความเห็นตามมาตรา 132 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หลังสูตรหาร500 ถูกตีตกจากองค์ประชุมสภาล่มวานนี้ ส่งผลให้สูตรหาร100ฉบับ ครม. ได้รับความเห็นชอบจากสภาโดยอัตโนมัติ

แท็กที่เกี่ยวข้อง  กกต. ,ชวนหลีกภัย ,หาร100

คุณอาจสนใจ

Related News