การเมือง

ที่ประชุมรัฐสภา ถอนร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ให้กลับไปทบทวนใหม่

โดย paweena_c

26 ก.ค. 2565

57 views

เมื่อต้นเดือนนี้ ที่ประชุมสภา ได้ข้อสรุปสูตรคำนวณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ว่าใช้สูตรหาร 500 ทั้งที่ในชั้นกรรมาธิการ เสียงข้างมาก ให้หาร 100 ทำให้วันนี้ มีปัญหาในการประชุมมาตราอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จนต้องถอนร่างกลับไปให้กรรมาธิการทบทวนใหม่ ซึ่งหากนำกลับมาพิจารณาของที่ประชุมรัฐสภาไม่ทันวันที่ 15 สิงหาคมนี้ อาจต้องกลับไปใช้สูตรหาร 100 ก็มีความเป็นไปได้


วันนี้ ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งส.ส. ให้สอดคล้องกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องระบบเลือกตั้งที่จะใช้ในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งหน้า ซึ่งเมื่อต้นเดือนนี้ ได้พิจารณาในมาตรา 23 เพื่อกำหนดสูตรคำนวณ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ เสียงข้างมากของที่ประชุมรัฐสภาได้โหวตสูตรคำนวณหาร 500 ทั้งที่ กรรมาธิการวิสามัญเสียงข้างมาก ได้เสนอให้ใช้สูตร หาร 100


การลงมติสวนความเห็นกรรมาธิการเสียงข้างมาก ทำให้เกิดปัญหาในการพิจารณามาตราที่เหลือในวันนี้ เพราะเนื้อหาของร่างกฎหมายในมาตราอื่นๆ จะต้องเป็นหน้าที่ของกรรมาธิการเสียงข้างน้อยที่เสนอสูตรหาร 500 ในที่ประชุมสภาวันนี้ สูตรหาร 500 เป็นข้อความที่กำหนดขึ้นมาใหม่ จะขัดแย้งกับเนื้อหาที่ปรากฏในมาตราอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงขอถอนกฎหมายนี้เพื่อให้กรรมาธิการกลับไปแก้ไขรายงานสาธิต ปิตุเตชะ ในฐานะประธานกรรมาธิการ จึงขอถอนร่างพ.ร.ป.การเลือกตั้ง ส.ส. เพื่อนำกลับไปพิจารณาประชุมหารือ และนำเข้าที่ประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาต่อในโอกาสต่อไป ด้านสมชาย แสวงการ ไม่เห็นด้วยกับการถอนร่างพ.ร.ป.การเลือกตั้งส.ส. เสนอว่าควรพักการประชุมเพื่อให้กรรมาธิการ ไปหารือกัน ต่อมานายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ได้สรุปว่า เมื่อประธานกรรมาธิการ ขอถอนร่างแล้ว จึงต้องให้รัฐสภาลงมติกัน


ซึ่งประชุมรัฐสภา ได้ลงมติเห็นด้วยให้กรรมาธิการถอนร่างพ.ร.ป.การเลือกตั้งส.ส. เพื่อนำกลับไปทบทวนใหม่ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 476 เสียง ไม่เห็นด้วย 25 เสียง งดออกเสียง 20 เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง 9 เสียง โดยมีเงื่อนไขว่า เมื่อนำร่างกลับมาให้รัฐสภาพิจารณา จะต้องพิจารณาต่อจากเดิมทั้งนี้ รัฐสภามีกรอบเวลาในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 180 วันนับแต่วันที่ประธานรัฐสภาบรรจุร่างในระเบียบวาระการประชุม ซึ่งจะครบกำหนดวันที่ 15 สิงหาคม 2565 จึงเหลือเวลาอีกไม่กี่วัน ที่กรรมาธิการ ต้องดำเนินการให้เรียบร้อย และส่งร่างกลับคืนมายังที่ประชุมรัฐสภา เพื่อให้พิจารณาร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. ให้แล้วเสร็จทันภายในกำหนด


แต่หากเกิดกรณี รัฐสภาพิจารณาร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. ไม่แล้วเสร็จภายใน 180 วัน ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา กำหนดว่า ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบตามร่างพ.ร.ป.ที่ใช้เป็นหลักในการพิจารณาวาระสอง ซึ่งก็จะกลับไปใช้สูตรหาร 100


คุณอาจสนใจ