ประชาสัมพันธ์

การนิคมฯ จับมือ สภาอุตสาหกรรม จัดงานECO Innovation Forum 2022 “Eco Journey to Carbon Neutrality” ยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่ระดับโลก

โดย parichat_p

15 ต.ค. 2565

11 views

นายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการ ECO Innovation Forum 2022 ภายใต้แนวคิด “Eco Journey to Carbon Neutrality” ที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดงานฯ ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 6
ภายในงานได้รับการตอบรับจากผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรมทุกนิคมในประเทศไทย รวมถึงผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรม กว่า 600 คน เข้าร่วมสัมมนา เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย สู่ความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามแนวคิดโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Economy Model) ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมจากอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและเทคโนโลยีอย่างง่ายเพื่อการผลิตไปสู่การเป็นอุตสาหกรรม 4.0 ที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยีขั้นสูง ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม รวมทั้ง ซึ่งจะเป็นกลไกหลักที่ช่วยผลักดันให้ประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับสูง  ก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง

โดย ประธานในพิธียังได้มอบนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย 6 ด้านหลัก หรือ “6S”

S1 : Smart Agricultural Industry การส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Intelligent Agricultural Industry

S2 : S-Curve การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพสูง (Potential Target Industries)

S3 : SMEs and Factory 4.0 การพัฒนาผู้ประกอบการและภาคการผลิตไปสู่ 4.0

S4 : Sustainable Development การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-industrial Town)

S5 : Special Zone and Industrial Area การพัฒนาอุตสาหกรรมในมิติพื้นที่ (Area-based Industrial Development)

S6 : Supportive and Digital Transformation การยกระดับการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม (Enabling Factors)
การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยตามนโยบาย 6S ของกระทรวงอุตสาหกรรม ได้แสดงผลเชิงประจักษ์จากการดำเนินงานเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับนิคมอุตสาหกรรมและโรงงานอุตสาหกรรม ภายในงานยังมีการเชิดชูเกียรติแก่นิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับรองเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) โรงงานอุตสาหกรรม 4.0 โรงงานเครือข่ายลดก๊าซเรือนกระจกดีเด่น และโรงงานที่มีการวิเคราะห์การใช้น้ำและได้รับรองวอเตอร์ฟุตพริ้น (Water Footprint) ด้วย
คุณอาจสนใจ

Related News