สังคม

องคมนตรี ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์

โดย parichat_p

17 มี.ค. 2565

15 views

องคมนตรี ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


วันนี้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคกลาง และคณะ ลงพื้นที่ติดตามขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพาน


อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริไว้เมื่อปี 2547 ให้กรมชลประทานวางแผนสร้างแหล่งเก็บกักน้ำ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ จนถึงจังหวัดชุมพร เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ซึ่งในปี 2550-2551


มีการขุดลอกพร้อมก่อสร้างอาคารบังคับน้ำในคลองบางสะพาน ห้วยเขาม้าร้อง และคลองปัตตามัง เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกสู่ทะเล ปัจจุบันมีการปรับปรุงและก่อสร้างแหล่งเก็บกักน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 6 แห่ง เสร็จเรียบร้อยแล้ว 4 แห่ง คือ การปรับปรุงอ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบ , อ่างเก็บน้ำคลองลอย , ฝายทดน้ำห้วยลึก และอ่างเก็บน้ำวังน้ำเขียว รวมทั้งการขยายคลองระบายน้ำ , ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ และปรับปรุงคลองผันน้ำ


ในช่วงบ่าย องคมนตรี เดินทางไปยังโครงการแก้มลิงห้วยยางแพรกขวา พร้อมอาคารประกอบและระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอทับสะแก ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม รับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อปี 2562


ตามที่ราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือ เนื่องจากขาดแคลนน้ำใช้สำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร ปัจจุบันส่งผลให้ชุมชน 4 หมู่บ้าน 499 ครัวเรือน มีแหล่งเก็บกักน้ำไว้ใช้ประโยชน์อย่างเพียงพอ

คุณอาจสนใจ