เศรษฐกิจ

‘ศักดิ์สยาม’ หารือ เอกอัครราชทูตฯเมียนมา พัฒนาความร่วมมือด้านคมนาคมขนส่ง

โดย attayuth_b

17 ส.ค. 2565

14 views

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้ นายอูชิซเว (H.E. Mr. U Chit Swe) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทยเข้าพบ เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทย และหารือเกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือด้านคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศไทยกับสหภาพเมียนมา โดยมี นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก และนายมนตรี เดชาสกุลสม รองอธิบดีกรมทางหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม 204 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา

นายศักดิ์สยาม ได้กล่าวถึงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของไทยตามนโยบายของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มุ่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและให้บริการคมนาคมขนส่ง ซึ่งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคมกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยกระทรวงคมนาคมได้รับนโยบายดังกล่าวมาขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในทุกมิติ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการขนส่ง   อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และปลอดภัย เชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

สำหรับความร่วมมือด้านการคมนาคมระหว่างประเทศไทยและสหภาพเมียนมาได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ในการส่งเสริมด้านการค้าการลงทุนผ่านความร่วมมือด้านการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ระหว่างสองประเทศและภูมิภาคอาเซียน

โดยการประชุมในครั้งนี้ได้ร่วมหารือในประเด็นด้านความร่วมมือระหว่างกันทุกมิติครอบคลุม ทางบก ทางน้ำ ทางราง และทางอากาศ ได้แก่ การดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจในการเริ่มใช้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Initial Implementation of Cross-Border Transport Facilitation Agreement: IICBTA) ในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่างไทย - เมียนมา การพัฒนาเส้นทางท่าเรือและเส้นทางรถไฟ การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการบินระหว่างกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนของทั้งสองประเทศ

ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ร่วมแสดงความยินดีกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทยในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ พร้อมมีมติในการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่าง 2 ฝ่ายเพื่อเดินหน้าผลักดันความร่วมมือกับสหภาพเมียนมาในมิติด้านการคมนาคมขนส่งการค้าการลงทุน และการสัญจรระหว่างกันให้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป

คุณอาจสนใจ