ข่าวประชาสัมพันธ์ช่อง 3

MEA ขยายเวลาเปิดรับสมัครโครงการนำร่องการตอบสนองด้านโหลด ปี 2565-2566

โดย thichaphat_d

30 ก.ย. 2565

21 views

MEA ขยายเวลาเปิดรับสมัครโครงการนำร่องการตอบสนองด้านโหลด ปี 2565-2566 เพื่อลดการใช้ไฟฟ้า ประเภท 3, 4 และ 5 ตามนโยบาย สนพ. ตั้งแต่วันนี้ - 31 ต.ค. 2565

ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ได้ร่วมกันดำเนินโครงการนำร่องการตอบสนองด้านโหลด ปี 2565 - 2566 (Demand Response Pilot Project) เพื่อทดสอบลดการใช้ไฟฟ้าในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของระบบไฟฟ้า (System Peak) โดยใช้โปรแกรมการตอบสนองในรูปแบบ Firm (Commit Capacity DR Program) ซึ่งจะช่วยลดภาระของระบบไฟฟ้า เพื่อทดแทนการก่อสร้างโรงไฟฟ้า และลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าในช่วงความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (System Peak) โดยจะให้มีการลดการใช้ไฟฟ้าระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ จะเริ่มเปิดรับสมัครผู้ใช้ไฟฟ้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการนำร่องฯ ภายในปี 2565 ในพื้นที่ของ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง มีเป้าหมายเปิดรับสมัครผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อลดการใช้ไฟฟ้าปริมาณ 19.5 เมกะวัตต์ ใน 2 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงเวลา 13.30 - 16.30 น. และ ช่วงเวลา 19.30 - 22.30 น. (ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถเลือกได้ว่าจะลดการใช้ไฟฟ้าช่วงเวลาเดียว หรือลดทั้ง 2 ช่วงเวลา)


การจ่ายผลตอบแทนการลดการใช้ไฟฟ้า :

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนำร่องฯ จะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบค่าความพร้อมในการลดการใช้ไฟฟ้า (Availability Payment : AP) และค่าพลังงานไฟฟ้าที่ลดได้ (Energy Payment : EP)


อัตราค่าตอบแทนการเข้าร่วมโครงการ :

ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่

ส่วนที่ 1 : ค่าความพร้อมในการลดการใช้ไฟฟ้า (Availability Payment : AP) ด้วยอัตรา 44.5692 บาท/กิโลวัตต์/เดือน

ส่วนที่ 2 : ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ลดได้ (Energy Payment : EP) กำหนดให้มีความแตกต่างกันตามเดือนที่เรียกลดการใช้ไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

- มกราคม กุมภาพันธ์ พฤศจิกายน และธันวาคม 2566 > อัตรา EP 1.2790 บาท/หน่วย

- มีนาคม - ตุลาคม 2566 > 2.5581 บาท/หน่วย

ระยะเวลาเรียกลดการใช้ไฟฟ้าและจ่ายผลตอบแทน :

ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม 2566

ผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มเป้าหมาย :

คุณสมบัติพื้นฐานของผู้ใช้ไฟฟ้าที่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการนำร่องฯ จะต้องเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอัตราค่าไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดกลาง (ประเภท 3) กิจการขนาดใหญ่ (ประเภท 4) และกิจการเฉพาะอย่าง (ประเภท 5) ที่มีศักยภาพในการลดการใช้ไฟฟ้าต่อครั้งไม่น้อยกว่า 50 กิโลวัตต์

ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร :

ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565


เว็บไซต์ระบบรับสมัครออนไลน์ :

https://measervice.mea.or.th/dr/web/


ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มเป้าหมายที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการนำร่องฯ มีข้อมูลที่เพียงพอประกอบการตัดสินใจ จึงกำหนดจัดชี้แจงรายละเอียดด้วยรูปแบบการสัมมนาออนไลน์เพิ่มเติม

ครั้งที่ 6 : วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 9.00 - 12.00 น.

ครั้งที่ 7 : วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 - 12.00 น.

ครั้งที่ 8 : วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 - 12.00 น.

โดยเนื้อหาของการสัมมนาจะเหมือนกันทั้ง 4 ครั้ง ผู้สนใจสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมครั้งใดครั้งหนึ่งตามที่ท่านสะดวก สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานทาง ลิงก์ https://forms.office.com/r/FigUb9vydZ

ทั้งนี้ขอให้ผู้สนใจกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มลงทะเบียนให้แล้วเสร็จก่อนวันสัมมนาที่ท่านเลือก 1 วัน จากนั้น MEA จะแจ้งลิงก์การเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ให้ท่านทราบทาง e-mail ที่ท่านกรอกแบบฟอร์มไว้

ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลโครงการนำร่องฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ www.mea.or.th >> Tab หลัก “เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า” >> Tab ย่อย “DR Pilot Project 65-66” หรือที่ลิงก์ https://www.mea.or.th/profile/3467

และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการได้ที่งานวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล กองอัตราค่าไฟฟ้าและพยากรณ์พลังไฟฟ้า ฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า เบอร์โทรศัพท์ 0 2220 5704 หรือ 0 2220 5000 ต่อ 4844 และ 09 4417 2444


#โครงการนำร่องการตอบสนองด้านโหลด

#ระบบไฟฟ้ามั่นคง

#DemandResponse

#DemandResponsePilotProject #SystemPeak #DR

#MEA #การไฟฟ้านครหลวง

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครMEA

Website : https://www.mea.or.th/content/detail/87/7004

Facebook : https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0SwpoVdNZGzFt4pWneh2RM7PCrwTge6QengygcNLfPxWGWysjRbRJKzjExAqoTAkrl&id=100064790613818


Twitter : https://twitter.com/mea_news/status/1572551428983623682?t=Wa3AHfpl2WbUjtmVVYUB3Q&s=19

Line OA : https://linevoom.line.me/post/_dQn9zGwXj83CxqzRN98kNgtqOGsCdIGLMSbrTR8/1166376062005727408

Gnews : https://gnews.apps.go.th/news?news=126147

แท็กที่เกี่ยวข้อง  การไฟฟ้านครหลวง ,กฟน. ,MEA

คุณอาจสนใจ

Related News