องคมนตรี มอบวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 24

พระราชสำนัก

องคมนตรี มอบวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 24

โดย kodchaporn_j

21 ก.พ. 2565

20 views

องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีมอบวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 24- วันนี้ เวลา 14.02 น. ที่ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับ นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานศาลฎีกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการศาลยุติธรรม นำ ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง" (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 24 รับวุฒิบัตร เข็มวิทยฐานะ และรับโอวาท เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้สำเร็จการอบรม ซึ่งสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ได้จัดการอบรมหลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมภาครัฐ และเอกชนอย่างต่อเนื่อง สำหรับการอบรมรุ่นที่ 24 นี้ จัดขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563 มีผู้สำเร็จการอบรม 139 คน

Related News