องคมนตรี นำนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 ชมนิทรรศการ 'ศิลป์สุวรรณภูมิ บนเส้นทางสายไหมทางทะเล'

พระราชสำนัก

องคมนตรี นำนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 ชมนิทรรศการ 'ศิลป์สุวรรณภูมิ บนเส้นทางสายไหมทางทะเล'

โดย panwilai_c

13 ก.พ. 2565

42 views

องคมนตรี นำนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล ทัศนศึกษานิทรรศการ "ศิลป์สุวรรณภูมิ บนเส้นทางสายไหมทางทะเล"วันนี้ ที่หอศิลป์สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดนิทรรศการ "ศิลป์สุวรรณภูมิ บนเส้นทางสายไหมทางทะเล"ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับหน่วยงาน และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จัดขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิศาสตร์ของดินแดนสุวรรณภูมิ ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ หรือที่เรียกว่า "อินโดจีน" เส้นทางสายไหมทางทะเล ที่มีความเจริญรุ่งเรืองด้านการค้า และศิลปวัฒนธรรมเก่าแก่ โดยถ่ายทอดผ่านผลงานศิลปะร่วมสมัยเชิงวิชาการ จาก 18 ศิลปินทั่วประเทศในการนี้ องคมนตรี นำนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล ทัศนศึกษานิทรรศการดังกล่าว เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ที่สามารถต่อยอดเป็นงานศิลปะต่างๆ ได้ อาทิ ผลงาน "ลบเลือนและจดจำ (แผนที่)" เป็นการวาดลายเส้นด้วยสีชอล์กบนกระดานดำ แรงบันดาลใจจากแผนที่ปโตเลมี , ผลงาน "Ring of Abundance" เทคนิคภาพเคลื่อนไหวจากวัตถุ แรงบันดาลใจจากวงแหวนศิลาสมัยโมริยะ-ศุงคะ โบราณวัตถุที่สำคัญของดินแดนสุวรรณภูมิ , ผลงาน "พื้นที่สีสันจากสุวรรณภูมิ" ภาพวาดสีอะคริลิกบนผ้าบาติก แรงบันดาลใจจากภาพถ่ายดาวเทียม แสดงถึงการเชื่อมของมหาสมุทรอินเดีย กับ มหาสมุทรแปซิฟิค ซึ่งเป็นเมืองท่า ดินแดนสุวรรณภูมิ แหล่งการค้าและแหล่งโบราณคดี ที่ก่อให้เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี รวมถึงความเชื่อ และ ผลงาน "เหล็กทำสี อะคริลิค กระจกเงา" แรงบันดาลใจจากพระบรมธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศิลปะศรีวิชัย ที่ยังคงความสมบูรณ์ สวยงามที่สุดในประเทศไทยนอกจากนี้ มีการบรรยาย พิเศษ "สุนทรียศาสตร์ ศิลปะ และความเชื่อมโยง" , การเขียนภาพมโนราห์, การแสดงชุด กลองหลากวัฒนธรรม และการประกวดเขียนภาพมโนราห์ ซึ่งจัดแสดงใน 8 พื้นที่ รอบเมืองเก่าสงขลา ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการฯ ได้จนถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 ยกเว้นวันจันทร์และ อังคาร

Related News