กรมสมเด็จพระเทพฯ ติดตามโครงการตามพระราชดำริ ศูนย์การเรียนตชด. บ้านภักดี จ.ยะลา

พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ติดตามโครงการตามพระราชดำริ ศูนย์การเรียนตชด. บ้านภักดี จ.ยะลา

โดย kodchaporn_j

31 ม.ค. 2565

39 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ที่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภักดี จังหวัดยะลา

วันนี้เวลา 13.15 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ซึ่งกองบินตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดถวาย ไปทรงติดตามการดำเนินงาน โครงการตามพระราชดำริ ที่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภักดี อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ซึ่งอยู่ในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 จังหวัดยะลา จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2558 เปิดการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 70 คน ทั้งนี้เมื่อปี 2560 มีพระราชกระแสให้เน้นการสอนภาษาไทยให้แก่นักเรียน ที่ส่วนใหญ่สื่อสารด้วยภาษามลายู ทางศูนย์การเรียนฯ ได้ส่งเสริมให้นักเรียนออกเสียงพยัญชนะ และสระ ตามรูป , อ่านออกเสียง , เขียนตามคำบอก และคัดลายมือ เป็นประจำ ทำให้เมื่อปีการศึกษา 2563 ผลวัดความสามารถในการอ่าน และการเขียนของนักเรียน เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2559 คิดเป็นร้อยละ 21 และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนฯจัดการเรียนการสอนแบบ On-Hand ครูประจำชั้นนำแบบฝึกหัดไปให้นักเรียนที่บ้านทุกวัน


ในด้านสุขอนามัยของนักเรียน มีการตรวจสุขภาพ เพื่อค้นหาความผิดปกติ ประเมินการเจริญเติบโตตามวัย และเฝ้าระวังด้านพัฒนาการ รวมไปถึงการให้วัคซีนต่าง ๆ ตามกำหนดเวลาเพื่อป้องกันการเกิดโรค โดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันติ 1 เข้าไปดูแล ให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง และนักเรียนในการดูแลสุขอนามัย สำหรับบ้านภักดี มีประชากรทั้งสิ้น 655 คน มีผู้ที่เข้าเกณฑ์การรับวัคซีนโควิด-19 จำนวน 524 คน ที่ผ่านมามีประชาชนติดเชื้อโรคโควิด-19 จำนวน 97 คน ปัจจุบันรักษาหายหมดแล้ว ไม่มีผู้เสียชีวิต


ส่วนการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน นักเรียนได้เรียนรู้อาชีพการเกษตรอย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม , การนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์ และการจัดทำบัญชีงานอาชีพ และได้ขยายผลสู่ชุมชน โดยเป็นศูนย์บริการความรู้ ด้านการเกษตร จัดกิจกรรมเรียนรู้ต่าง ๆ อาทิ การปลูกผักสวนครัว , การทำปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก , การปลูกไม้ผล , การเพาะเห็ด , การเลี้ยงไก่ไข่ และการเลี้ยงปลาในบ่อดินและบ่อซีเมนต์ ทั้งนี้ กรมชลประทานร่วมกับสำนักงาน กปร. สนองพระราชดำริ ก่อสร้างฝายบ้านภักดี และระบบท่อส่งน้ำ พร้อมถังเก็บน้ำ สำรองน้ำให้แก่ศูนย์การเรียนฯ และประชาชนในหมู่บ้านสำหรับใช้อุปโภค-บริโภค ในช่วงหน้าแล้ง แล้วเสร็จเมื่อปี 2564 ปัจจุบันน้ำเพียงพอต่อความต้องการ


นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ฝึกปฏิบัติในด้านวิชาชีพ โดยได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยการอาชีพนครยะลา จัดฝึกอบรมการตัดผมระยะสั้นแก่ครูและนักเรียน เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และสร้างรายได้ในอนาคต สำหรับกิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ครูประจำชั้น จะนำอาหารปรุงสำเร็จไปแจกจ่ายนักเรียนที่บ้านทุกวัน และแจกจ่ายนมผงสัปดาห์ละครั้ง เพื่อเป็นอาหารเสริม รวมทั้งมีการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชนรอบโรงเรียน อาทิ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งบ้านภักดี ให้ความรู้เรื่องการทำผลิตภัณฑ์ จากผึ้งโพรงซึ่งเป็นผึ้งธรรมชาติ อาทิ น้ำผึ้ง , สบู่เหลว , สบู่ก้อน และเซรั่ม และกลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าบ้านภักดี ให้ความรู้เรื่องการทำไม้กวาดดอกหญ้า

Related News