กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จาก ม.นราธิวาสราชนครินทร์

พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จาก ม.นราธิวาสราชนครินทร์

โดย kodchaporn_j

31 ม.ค. 2565

61 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562 - 2563


วันนี้ เวลา 09.55 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 - 2563


ในการนี้ถวายปริญญาบัตรแด่พระสงฆ์ จำนวน 1 รูป จากนั้นพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และ ปริญญาตรี จากคณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ตลอดจนหลักสูตรประกาศนียบัตร บัณฑิตสาขาวิชาชีพครู รวมทั้งสิ้น 875 คน


โอกาสนี้ได้พระราชทาน พระราโชวาท แก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติตน และปฏิบัติงาน มีใจความสำคัญตอนหนึ่งดังนี้ "ตามธรรมดาคนเรา เมื่อดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงาน ย่อมมีเรื่องที่จะต้องคิด และตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ อยู่เสมอ การที่บุคคลจะสามารถคิดตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม ถูกต้องนั้น จำเป็นต้องอาศัยคุณสมบัติสำคัญ คือความสุขุมรอบครอบ มิใช่ด่วนคิดด่วนทำด้วยความรีบร้อนวู่วาม ผู้ที่มีความสุขุมรอบครอบ ไม่ว่าจะตัดสินใจในเรื่องใด ก็จะพิจารณา ใคร่ครวญ อย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อน เพื่อให้เข้าใจเรื่องนั้นอย่างกระจ่างชัดตามเป็นจริง แล้วจึงตัดสินใจที่จะกระทำ หรือไม่กระทำการ ใด ๆ โคยคำนึงถึงผลที่จะเกิดตามมาอย่างครบถ้วนทุกด้าน บัณฑิตทุกคนจึงควรฝึกหัดปฏิบัติตน ให้มีความสุขุม รอบคอบ เป็นปรกตินิสัย จะได้สามารถคิดตัดสินใจ โดยไม่บกพร่องผิดพลาด อันจะนำมาซึ่งความสำเร็จ ในการดำเนินชีวิตและกิจการงานสืบไป

Related News