หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ ในงานราชวินิตร่วมใจ 64

พระราชสำนัก

หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ ในงานราชวินิตร่วมใจ 64

โดย pattraporn_a

26 ม.ค. 2565

237 views

หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ ในงานราชวินิตร่วมใจ 64


วันนี้เวลา 10 นาฬิกา 55 นาที พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในงาน "ราชวินิตร่วมใจ 64" ณ โรงเรียนราชวินิต ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 45 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานกำเนิดโรงเรียนเมื่อปี 2509 โดยพระราชทานนามว่า "ราชวินิต" หมายถึง สถานที่อบรมกุลบุตร กุลธิดา ให้เป็นคนดี รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อการศึกษา สนับสนุนพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ


โอกาสนี้ มอบเข็มเกียรติคุณแก่ครู กรรมการผู้ปฏิบัติงาน และนักเรียนดีเด่น พร้อมชมการแสดง โขนรามเกียรติ์ชุด เฉลิมราชสดุดีจักรีวงศ์ รวมทั้งเปิดนิทรรศการ "ศาสตร์พระราชา พัฒนาการเรียนรู้ สู่วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ" ที่จัดแสดงผลงาน และรางวัล จากกิจกรรมการเรียนการสอน ที่น้อมนำพระบรมราโชบายมาปรับใช้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้จัดการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสาน ซึ่งปีการศึกษา 2564 ได้รับรางวัลเหรียญทอง โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียน 2 พัน 445 คน

คุณอาจสนใจ

Related News