ในหลวง โปรดเกล้าฯ ส่งพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันออสเตรเลีย

พระราชสำนัก

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ส่งพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันออสเตรเลีย

โดย pattraporn_a

26 ม.ค. 2565

21 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย ในโอกาสวันออสเตรเลียของเครือรัฐออสเตรเลีย ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มกราคม 2565 ความว่า "ฯพณฯ พลเอก เดวิด เฮอร์ลีย์ ผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย กรุงแคนเบอร์รา ในโอกาสวันออสเตรเลีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดี เพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์ และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความก้าวหน้า และความเจริญรุ่งเรือง ของประเทศและประชาชนชาวออสเตรเลีย ความสัมพันธ์ฉันมิตรที่มีมายาวนาน ระหว่างประเทศไทย และเครือรัฐออสเตรเลีย ได้เจริญงอกงามมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาเจ็ดทศวรรษ ของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน กอปรกับประสบการณ์ และความทรงจำอันดีของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ประเทศของเราทั้งสอง จะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์อันสนิทแน่นแฟ้น ตลอดจนความร่วมมือ และความเป็นหุ้นส่วนหลากหลายด้านในทุกระดับ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการ"

 (พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมกันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดี แห่งสาธารณรัฐอินเดีย ในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มกราคม 2565 ความว่า "ฯพณฯ นายราม นาถ โกวินท์ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย กรุงนิวเดลี ในโอกาสวันสาธารณรัฐ ของสาธารณรัฐอินเดีย ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง และขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดี มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และประสบแต่ความสุขสวัสดี ทั้งขอให้ประเทศ และประชาชนชาวอินเดีย มีความร่มเย็นเป็นสุข และความเจริญรุ่งเรืองสืบไป


ข้าพเจ้ามีความชื่นชม ในความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดสนิทสนม ระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสอง ทั้งยังเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ประเทศไทยจะมุ่งมั่นสร้างเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือที่มีมายาวนาน ระหว่างทั้งสองฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และด้านสาธารณสุข ให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า"

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

คุณอาจสนใจ