25 ม.รัฐ เปิดให้ลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน เพิ่มประสบการณ์ให้ผู้เรียน

สังคม

25 ม.รัฐ เปิดให้ลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน เพิ่มประสบการณ์ให้ผู้เรียน

โดย panwilai_c

23 ม.ค. 2565

49 views

จากนี้ไป นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในมหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 25 แห่ง สามารถลงทะเบียนรายวิชาข้ามสถาบันได้ โดยนำหน่วยกิตไปนับรวมกับมหาวิทยาลัยที่เรียนอยู่ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การอุดมศึกษาของไทยศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิง พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หรือ ทคบร. เปิดเผยว่า ถือเป็นครั้งแรกของไทย ที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัยได้ และนำหน่วยกิตมานับรวมกัน ทำให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลางในการศึกษาอย่างแท้จริงการลงทะเบียนข้ามสถาบันครั้งนี้ ได้มหาวิทยาลัยของรัฐ และในกำกับของรัฐทั้งหมด 25 สถาบัน ซึ่งอธิการบดีทุกสถาบันได้ลงนามร่วมกัน และมีผลในทางปฏิบัติทันที และหลังจากนี้ ยังมีแผนจะขยายไปในระดับปริญญาตรี และอาจขยายไปยังภาคเอกชน ที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยของรัฐ จัดการเรียนการสอน หรือการอบรม ให้บุคลากรในองค์กรได้อีกด้วยนักศึกษา ที่สนใจลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย สามารถเข้าไปตรวจสอบรายวิชาต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของ ทคบร.

คุณอาจสนใจ