ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงติดตามผลการดำเนินงาน โครงการทูบีนัมเบอร์วัน จ.น่าน

พระราชสำนัก

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงติดตามผลการดำเนินงาน โครงการทูบีนัมเบอร์วัน จ.น่าน

โดย panwilai_c

22 ม.ค. 2565

37 views

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามผลการดำเนินงาน โครงการทูบีนัมเบอร์วัน ที่จังหวัดน่านวานนี้ เวลา 18 นาฬิกา 5 นาที ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน ซึ่งจัดตั้งเมื่อปี 2560 ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบ ’เพื่อนช่วยเพื่อน’ ’พี่สอนน้อง’ ’บ้านในโรงเรียน’ ส่วนศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน มีอาสาสมัคร 20 คน ใช้หลักการทำงาน 3 ส. ได้แก่ ส่งเสริมให้สมาชิกรัก และเห็นคุณค่าในตนเอง , สร้างสรรค์ และสร้างสุขสำหรับจังหวัดน่าน ซึ่งดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 มีการขยายเครือข่ายที่เข็มแข็ง มีชมรมทูบีนัมเบอร์วันครอบคลุม 15 อำเภอ โดยมีนโยบายเป็นวาระจังหวัด เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย "เด็กน่าน เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด"ในการนี้ พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงิน และพระราชทานเงินดังกล่าว แก่เลขาธิการมูลนิธิทูบีนัมเบอร์วัน แล้วพระราชทานคำแนะนำ และกำลังใจ แก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้น จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน พร้อมทั้ง พระราชทานคำปรึกษา แก่สมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน ซึ่งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 ได้น้อมนำหลักการดำเนินงานมาเป็นแนวทาง ส่งผลให้สมาชิก มีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออกจากนั้น ทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วัน ซึ่งจังหวัดน่าน มีสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน กว่า 8 หมื่นคน มีชมรมทูบีนัมเบอร์วัน 282 ชมรม และศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน 65 แห่ง

Related News