“วันชัย” ชี้ ปฏิวัติผ่านมา 8 ปี แก้ทุจริตไม่ได้ แถมเลวร้ายกว่าเดิม ซัด ขรก.เกษียณรับใช้นายทุน

การเมือง

“วันชัย” ชี้ ปฏิวัติผ่านมา 8 ปี แก้ทุจริตไม่ได้ แถมเลวร้ายกว่าเดิม ซัด ขรก.เกษียณรับใช้นายทุน

โดย attayuth_b

18 ม.ค. 2565

551 views

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 09.30 น. ที่รัฐสภา ในการประชุมวุฒิสภาที่มี นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานที่ประชุมได้พิจารณารายงานเรื่อง บทวิเคราะห์กฎหมายว่าด้วยความผิดกรณีการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตามที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) กิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ที่มี นายกล้าณรงค์ จันทิก ส.ว.เป็นประธาน กมธ.

โดยรายงานดังกล่าวชี้ชัดถึงกรณีที่ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีรับรู้การทุจริต หรือซีพีไอ ขององค์การเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยมาตรฐานโลกในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เพราะพบว่ามีการขัดกันแห่งผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ นิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ รวมถึงรัฐวิสาหกิจและองค์กรอิสระ ที่มีพฤติกรรมแสวงหาประโยชน์จากการใช้อำนาจรัฐโดยมิชอบด้วยการเรียกรับสินบน สินน้ำใจ และใช้ทรัพย์สินของราชการและงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง รวมถึงเลือกปฏิบัติในการใช้อำนาจเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน

ทั้งนี้ในรายงานระบุด้วยว่า กมธ.เรียกร้องให้เร่งจัดทำกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม เพราะเป็นกฎหมายสำคัญตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวเสนอต่อฝ่ายนิติบัญญัติ ในช่วงสมัยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) 2 ครั้ง แต่ไม่สามารถประกาศใช้เป็นกฎหมายได้ ซึ่ง กมธ.เห็นว่าควรนำร่างกฎหมายว่าด้วยความผิดกรณีการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. … ที่เสนอต่อ สนช.มาปรับปรุงให้ทันสถานการณ์ และนำอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตและมาตรการอื่นที่ใช้เป็นสากลมาปรับปรุงเป็นกฎหมายให้ชัดเจนและครอบคลุมทุกระดับ ทั้งราชการส่วนกลาง ราชการส่วนท้องถิ่น ฝ่ายการเมือง โดยเน้นการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล มีกลไกป้องกันยับยั้งการทุจริตเชิงรุก รวมถึงพัฒนาเครือข่ายต่อต้านทุจริต

อย่างไรก็ตามในการอภิปรายของ ส.ว.ได้สนับสนุนเนื้อหาในรายงาน อาทิ นายวันชัย สอนศิริ อภิปรายโดยมีเนื้อหาตอนหนึ่งว่า  ขอตั้งข้อสังเกตต่อการทำงานของป.ป.ช. ที่ต้องรอผู้ร้องถึงจะทำงานได้ โดยที่ผ่านมาพบการกระทำที่ขัดประโยชน์ส่วนรวมหลายประการ เช่น การใช้ข้อมูลภายในราชการเพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง การนำโครงการสาธารณะลงเขตเลือกตั้งเพื่อหวังผลทางการเมือง รวมถึงกรณีที่เครือญาติของข้าราชการการเมืองเข้าไปมีผลประโยชน์และรับงานในโครงการต่างๆ จากทางราชการ เป็นต้น“ที่ผ่านมาการปฏิวัติ หรือเมื่อพูดถึงการปฏิรูป สิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญ คือ การทุจริต ซื้อสิทธิขายเสียง ทั้งที่การเลือกตั้งต้องทำให้สุจริตเที่ยงธรรม แต่ 7-8 ปีจนถึงปัจจุบัน พบว่าวงจรอุบาทว์ของการทุจริตเลวร้ายกว่าเดิม จะมีคนที่ออกมาพูด จนบางคนพูดตายคาสภาก็ยังแก้ไม่ได้ สิ่งที่ผมอยากฝากคือ ข้าราชการการเมืองที่ดำรงตำแหน่งทับซ้อนกัน แน่นอนว่าคนทำธุรกิจต้องการเงินและหวังกำไร หาช่องว่างทางกฎหมายทุกเม็ดเพื่อให้ได้ผลประโยชน์และกำไรมากที่สุด ส่วนข้าราชการเกษียณที่รู้ช่องมักไปทำงานในบริษัทเอกชน นี่คือเส้นทางพ่อค้า นักธุรกิจ แต่เส้นทางเดินของข้าราชการของประเทศไทยทำงานเพื่อเกียรติ ศักดิ์ศรี เป็นที่ยอมรับของประชาชน ไม่ใช่เงินและผลกำไร” นายวันชัย กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างที่นายวันชัย อภิปรายอยู่ นายพรเพชรได้ทักท้วงขอให้สรุปการอภิปราย ทำให้นายวันชัย กล่าวว่า “ขออนุญาตจบเท่านี้ครับท่านประธาน”

คุณอาจสนใจ

Related News