กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงาน ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงาน ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

โดย pattraporn_a

17 ม.ค. 2565

83 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงาน ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดยะลา


วันนี้ เวลา 10 นาฬิกา 32 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช โดยเป็นครั้งที่ 6 ของการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยม นับตั้งแต่ที่โรงเรียนจัดตั้งเมื่อปี 2539 ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 64 คน ซึ่งภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ได้เปิดเรียนตามปกติ แบบ On-site ในส่วนของชาวบ้าน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม สื่อสารด้วยภาษาถิ่นใต้ ภาษายาวี และภาษามลายู ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา และสวนทุเรียน ในการนี้ ทรงติดตามเรื่องคุณภาพน้ำดื่มของโรงเรียน ที่บริโภคน้ำฝน ผ่านเครื่องกรองน้ำระบบ RO พบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ซึ่งทางโรงเรียนได้ล้างทำความสะอาดภาชนะเก็บน้ำ นอกจากนี้ กรมชลประทานได้ปรับปรุง ลอกฝายเดิม และสร้างถังเก็บน้ำเพิ่มในชุมชน และสำรวจพื้นที่กำแพง เพื่อสร้างแนวป้องกันดินสไลด์ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม ปี 2565


ในส่วนของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา มีจำนวน 7 คน และสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ปริญญาตรี และปริญญาโท จำนวน 10 คน ประกอบอาชีพครู และอาชีพส่วนตัว ด้านการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2563 ผลการประเมิน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยทางวิชาการ และจริยธรรมสูงกว่าระดับประเทศ ส่วนผลการประเมิน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ จึงมีการร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ส่วนวิชาวิทยาการคำนวณ มีการใช้โปรแกรมสแครช (Scratch) ที่ง่ายต่อการเรียนรู้


ด้านกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีพืชศึกษา คือ กระวาน ซึ่งเป็นพืชพื้นถิ่น นำไปใช้ทำอาหาร และสร้างรายได้ และยังนำไปเป็นผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกระวานบ้านเขาวัง เช่น สบู่กระวาน


สำหรับการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน ผู้ปกครองจะผลัดเปลี่ยนเป็นเวรประกอบเลี้ยง รวมทั้งมีการจัดการเรียนรู้ และให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจริง ในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดยปลูกผัก , เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ,เลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ และบ่อดิน รวมทั้งจัดการเรียนรู้กิจกรรมด้านการเกษตร เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์บริการความรู้แก่ชุมชน


นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มเครื่องเงินบ้านเขาวัง ในโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริ เป็นการรวมกลุ่มของศิษย์เก่า และผู้ปกครอง จัดตั้งเมื่อปี 2554 มีวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช ถ่ายทอดภูมิปัญญาเครื่องถม ซึ่งมีสมาชิก 21 คน จำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งออนไลน์ ในการนี้ มีพระราชกระแสในการพระราชทานอุปกรณ์ที่จำเป็น สำหรับส่งเสริมการจำหน่ายทางออนไลน์ อาทิ กล้องถ่ายรูป ที่ผ่านมา วิทยาลัยได้ช่วยแนะนำการจำหน่ายทางออนไลน์ , การพัฒนาเว็บเพจ และการฝึกอบรมพัฒนาทักษะในหลักสูตรต่าง ๆ โดยวิทยาลัยร่วมกับหน่วยงาน และประชาชน ในการสนองพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ว่า "จงรักษาศิลปะของชาติอันนี้ไว้ให้ดี"


ต่อมาเวลา 16 นาฬิกา 19 นาที เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ซึ่งกองบินตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดถวาย ไปยัง "โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา 2 เมษายน 2548" บ้านไบก์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ที่เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียน 115 คน มีการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านต่าง ๆ ดีขึ้น


ในการนี้ ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนา การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ศูนย์การเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ในสังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 44 ในพื้นที่จังหวัดยะลา นราธิวาส และปัตตามี รวม 12 โรงเรียน ส่วนใหญ่มีผลประเมินการฟัง พูด และอ่าน ผ่านเกณฑ์ สำหรับโรงเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ด้านการเขียน ได้ส่งเสริมกิจกรรมวาดรูปประกอบคํา มีการจําแนกคํา เพื่อให้นักเรียนเข้าใจการผสมคํามากขึ้น


จากนั้น ทอดพระเนตรการสาธิต การขอคำปรึกษาผู้ป่วยผ่านระบบเทเลเมดิซีน โดยเชื่อมโยงผู้ป่วยจากโครงการสุขศาลาพระราชทานในโรงเรียน เพื่อขอคำปรึกษาจากบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลยะลา โครงการดังกล่าว จัดตั้งขึ้นในปี 2549 ให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียน และคนในชุมชน พื้นที่บริการ 3 หมู่บ้าน โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัย รวม 4 คน แล้วทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอน อาทิ วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และกิจกรรมเล่านิทานของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ซึ่งในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ครูลงพื้นที่แจกใบงานและติดตามผล และประกอบเลี้ยง อาหารกลางวันแจกจ่ายนักเรียน


โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม การแปรรูปอาหาร สหกรณ์ และห้องเรียนพฤษศาสตร์โรงเรียน ซึ่งได้รับป้ายพระราชทานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน เมื่อปี 2557 ,ชาขี้เหล็ก ผ้ามัดย้อมจากใบขี้เหล็ก และโคมไฟรังมด โดยทรงชมเชยนักเรียน และครู ตชด. ที่ดำเนินโครงการฯ ที่ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี


สำหรับผลการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามพระราชดำริ มีเนื้อสัตว์เพียงพอสำหรับการบริโภค โดยมีการปลูกถั่วครก เพื่อเพิ่มปริมาณถั่วเมล็ดแห้ง รวมถึงปลูกสับปะรด และต้นกล้วยเพิ่มเติม บริเวณบ่อปลา และรั้วโรงเรียน เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตในโครงการฯ นอกจากนี้ ยังได้ขยายความรู้สู่ชุมชน โดยจัดครูเข้าไปให้คําแนะนําผู้ปกครองด้านการปลูกพืชผัก การกำจัดขยะอย่างถูกวิธี และการทำบัญชีครัวเรือน ปัจจุบันโรงเรียนมีศูนย์บริการความรู้ 7 ฐาน อาทิ การปลูกพืชผัก การทําปุ๋ยหมัก การเลี้ยงสัตว์ และการประมง