พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

14 ม.ค. 2565

64 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ เวลา 08.44 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ถึง 2563


การนี้ พระราชทานปริญญา ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 5 คน , พระราชทานเกียรติบัตร ศาสตราจารย์เกียรติคุณ จำนวน 7 คน จากนั้นพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในระดับชั้นปริญญาเอก ,ปริญญาโท และปริญญาตรี จาก 22 คณะ , วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรม , วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี และสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ รวม 2,368 คน


โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ความสำคัญตอนหนึ่งว่า "ปัจจุบัน วิทยาการต่าง ๆ มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และกว้างขวาง ข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีอันก้าวหน้าทันสมัย ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง ในชีวิตประจำวัน และในกิจการงานทุกด้าน บัณฑิตผู้มุ่งหวังความเจริญก้าวหน้า จึงต้องขวนขวาย แสวงหาความรู้เพิ่มเติม


โดยหมั่นศึกษาค้นคว้า ด้วยความช่างคิด ช่างสังเกต แล้วใช้ปัญญาพิจารณา ให้รู้แจ้งชัดว่า สิ่งใดเป็นประโยชน์ เป็นความเจริญ สิ่งใดเป็นโทษเป็นความเสื่อม จะได้เลือกนำข้อมูลความรู้ ที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์ มาปรับใช้ในกิจการงานต่าง ๆ ให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์แก่ตน แก่งาน และแก่ประเทศชาติ ถ้าทำได้ดังนี้ แต่ละคนก็จะเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ คือเป็นผู้ที่รู้จริง และปฏิบัติได้จริง"


เวลา 12.20 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยัง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการนี้ ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก จากนั้น ทรงเปิด "ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้า และกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"


ซึ่งเดิมเป็นศูนย์รักษาผ่าตัดแก้ไขให้กับผู้ป่วย ที่มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อมาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช.ประสบความสำเร็จในการวิจัยและพัฒนาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติ แบบลํารังสีทรงกรวยรุ่น MobiiScan


จึงมีพระราชดำริให้ จัดตั้งศูนย์แห่งนี้ขึ้น เพื่อรักษาผ่าตัดแก้ไขให้กับผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยเน้นการทํางานแบบสหสาขาวิชาชีพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา ประกอบด้วย ศัลยแพทย์ตกแต่งประสาท , ศัลยแพทย์ โสต ศอ นาสิกแพทย์ จักษุแพทย์ , รังสีแพทย์ , กุมารแพทย์ , วิสัญญีแพทย์ , ทันตแพทย์ และพยาบาลเชี่ยวชาญด้านการดูแลปากแหว่งเพดานโหว่ และนักแก้ไขการพูด


โอกาสนี้ ทรงวางพวงมาลัย สักการะรูปเหมือน หลวงปู่แหวน สุจิณโณ จากนั้น ทรงพระดำเนินไปยัง ชั้น 3 อาคารตะวันกังวานพงศ์ ทอดพระเนตรนิทรรศการ และการดำเนินงานของศูนย์ฯ ปัจจุบันมีผู้ป่วยอยู่ในความดูแล 1,957 ราย


นอกจากนี้ ทางศูนย์ฯ ได้นำนวัตกรรม Computing Design และ 3D Model Printing มาช่วยในการวางแผนและออกแบบก่อนการผ่าตัด แก้ไขความพิการบริเวณใบหน้าและกะโหลกศีรษะ ร่วมกับศัลยแพทย์ เพื่อจำลองวิธีการผ่าตัดก่อนการผ่าตัดจริง ช่วยให้วางแผนการรักษาได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ ยังมีระบบติดตามผู้ป่วย ในการเข้ามารับการรักษา ลดการเดินทางที่ไม่จำเป็น ตลอดจน มีการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วย เพื่อติดตามอาการ


โดยช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ใช้การติดต่อผู้ป่วยผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ , คอลเซ็นเตอร์ของศูนย์ฯ และให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ช่วยประสานงานกับผู้ป่วยและครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ทางศูนย์ฯ ยังได้จัดทำแอปพลิเคชัน "ชวนน้องพูด" แบบฝึกออกเสียงพยัญชนะภาษาไทยเบื้องต้น ใช้ฝึกหัดออกเสียง สำหรับเด็กทั่วไป และเด็กที่มีปัญหาผิดปกติในการออกเสียง สามารถฝึกด้วยตนเองได้ง่าย


เนื่องจากมีรูปภาพ พร้อมคำศัพท์และเสียงพูด ที่ถูกต้อง สามารถเปรียบเทียบเสียงจากผู้ฝึกกับเสียงต้นแบบที่ถูกต้องได้ด้วย โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้า และกะโหลกศีรษะจำนวน 3 ราย ซึ่งทีมแพทย์ ได้ทำการรักษาผ่าตัดแก้ไขส่วนที่ผิดปกติ จนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ ทั้งการพูด การรับประทาน และยังสร้างความมั่นใจให้ผู้ป่วยสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข่าวยอดนิยม