พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงานด้านการศึกษา ของโรงเรียนต่างๆ ใน จ.เชียงใหม่

12 ม.ค. 2565

75 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานด้านการศึกษา ของโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ เวลา 09.19 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลอง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจัดตั้งเมื่อปี 2527 ตามความต้องการของชาวบ้าน ปัจจุบันเปิดสอนระดับอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 113 คน ครูใหญ่ของโรงเรียนเป็นครูในโครงการคุรุทายาท รุ่นที่ 4 และครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2563 โดยได้นำความรู้กลับมาพัฒนานักเรียน และโรงเรียน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้จัดการเรียนการสอนแบบ On Hand ให้ครูประจำชั้น นำใบงานไปส่งให้ที่บ้าน และประกอบอาหารให้นักเรียนทุกวันด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาพบว่า นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 ครบทุกคน ด้านกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดการบันทึกบัญชีสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2564 นอกจากนี้ ยังมีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่มาสอนการทำบัญชี รายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพให้กับชาวบ้าน ปัจจุบันมีสมาชิก 20 ครัวเรือนส่วนกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ มีปราชญ์ชาวบ้าน สอนการทอผ้ากะเหรี่ยง การปักผ้าด้วยสะดึง และทำย่ามให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง และมีกลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีทอผ้า บ้านแม่ลอง-ขุนปอน สอนการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ เป็นการต่อยอดการฝึกอาชีพ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มีผักและเนื้อสัตว์เพียงพอ แต่ถั่วเมล็ดแห้งยังขาดแคลน จึงขยายพื้นที่เพาะปลูกไปยังบ้านผู้ปกครอง โดยมีสำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผัก และสอนการแปรรูปถนอมอาหาร อาทิ กล้วยฉาบ ผักกาดดอง จำหน่ายผ่านสหกรณ์โรงเรียน ทั้งยังขยายผลความสำเร็จสู่ชุมชน ภายใต้ศูนย์บริการความรู้ด้านการเกษตรจากนั้น เวลา 14.06 น. เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาและวิชาชีพ ที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม ซึ่งเป็นโรงเรียนสหศึกษา ประเภทอยู่ประจำ รับนักเรียนด้อยโอกาสในจังหวัดเชียงใหม่ จัดการเรียนการสอนทั้งสายสามัญตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา และสายวิชาชีพ มีนักเรียนทั้งสิ้น 821 คน เป็นนักเรียนชนเผ่าร้อยละ 86 และในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ครู นักเรียน และบุคลากรได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว และเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ได้จัดกิจกรรมโรงเรียนพี่-โรงเรียนน้อง ร่วมกับโรงเรียนร่มเกล้าปางตอง ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครู และนักเรียน ตลอดจนสร้างผลิตภัณฑ์ของโรงเรียน อาทิ การทอผ้า ที่ช่วยอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชนเผ่าต่างๆโดยให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีของแต่ละชนเผ่า ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานเชียงใหม่ ในการฝึกอบรม รวมถึงส่งเสริมการปลูกข้าว ไว้บริโภคภายในโรงเรียน การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จำหน่ายที่ร้านค้าและร้านกาแฟเด็กดอยรีสอร์ท และยังมีศูนย์ฝึกปฏิบัติการเรียนรู้วิชาชีพโรงแรม พร้อมกับส่งไปฝึกทักษะอาชีพ ที่วิทยาลัยเทคนิคสารภี ตลอดจนโรงแรมในเมืองเชียงใหม่ ซึ่งนักเรียนจะจบหลักสูตรทวิศึกษา ได้รับวุฒิบัตรทั้งในระดับมัธยมศึกษา และประกาศนียบัตรวิชาชีพ สร้างโอกาสทางการศึกษา และสร้างทางเลือกวิชาชีพให้กับนักเรียน

เวลา 15.46 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง ในการนี้ ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้น ทรงพระดำเนินไปยังตึกยุพราช ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะ พระบรมรูปหล่อ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แล้วทรงรับฟังบรรยาย สรุปผลการดำเนินงานของโรงเรียนโดยในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้จัดการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆ ทั้งการสอนผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM และจัดส่งเอกสาร อุปกรณ์การทดลองทางวิทยาศาสตร์ ไปให้นักเรียนที่บ้าน และใช้แอพพลิเคชั่นต่างๆ เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และสนุกกับการเรียนออนไลน์ ในปีการศึกษา 2564 ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการความร่วมมือ การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาระหว่างประเทศไทย และประเทศสิงคโปร์ และได้รับการจัดตั้งให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศ โครงการความร่วมมือ การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาร่วมกัน เพื่อสนับสนุนการสร้างความรู้ แบ่งปันความรู้ และพัฒนาวิชาชีพด้านสะเต็มศึกษา ตลอดจนพัฒนาให้เป็นต้นแบบ ด้านสะเต็มศึกษาให้กับประเทศสมาชิก ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แล้วนำกิจกรรมต่างๆ มาขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในประเทศไทยต่อจากนั้น ได้ทอดพระเนตร พระเจดีย์ธรรมสถานวัดนางเหลียว ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนา ทรงแปดเหลี่ยม สร้างขึ้นราวปลายศตวรรษที่ 21 มีอายุมากกว่า 400 ปี เดิมพื้นที่แห่งนี้ เป็นวัดร้าง ที่หลงเหลือเพียงวิหาร และเจดีย์ เป็นส่วนประกอบของวัด ต่อมาโรงเรียนได้ขอเช่าพื้นที่จากกรมการศาสนา เพื่อทำประโยชน์ทางการศึกษา จึงได้บูรณะวิหารให้เป็นสถานธรรมของโรงเรียน และในโอกาสสมโภชนามพระราชทานยุพราชวิทยาลัยครบ 100 ปี โรงเรียนได้บูรณะปฏิสังขรณ์พระเจดีย์ ให้กลับมาสมบูรณ์งดงามดังเดิมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เป็นโรงเรียนรัฐบาลแห่งแรกของภาคเหนือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 เน้นจัดการเรียนการสอน ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ส่งเสริมผู้เรียนในรูปแบบต่างๆ ปัจจุบัน มีนักเรียน 3,673 คน

ข่าวยอดนิยม