พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานเข็มอาสาสมัครสาธารณสุข แก่ พอ.สว.

07 ธ.ค. 2564

37 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานเข็มอาสาสมัครสาธารณสุข แก่อาสาสมัครหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว.


วันนี้ เวลา 13 นาฬิกา 40 นาที สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยัง หอศิลป์พิมานทิพย์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พระราชทานพระวโรกาสให้ นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการมูลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นำผู้แทนอาสาสมัคร พอ.สว. 63 จังหวัด เฝ้า กราบทูลรายงานผลการออกหน่วยฉีดวัคซีนพระราชทาน ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19


สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมุ่งมั่นสนองพระราชดำริสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และทรงสานต่อพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงาน เสด็จไปทรงเยี่ยมประชาชน และทรงติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์ พอ.สว. ทั่วทุกภูมิภาค เพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจ ให้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาประชาชนให้มีสุขอนามัยที่ดี สามารถเข้าถึงการแพทย์การสาธารณสุข และเท่าเทียม ซึ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการเร่งฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน จึงพระราชทานวัคซีน ซิโนฟาร์ม แก่หน่วยแพทย์ พอ.สว. ซึ่งมีความพร้อมของทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร ที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศ ออกหน่วยฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบการสาธารณสุข ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล


ในการนี้ พระราชทานเข็มอาสาสมัครสาธารณสุข สมเด็จกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี แก่ผู้แทน พอ.สว.ประจำจังหวัด 63 จังหวัด เพื่อแสดงความขอบคุณ ที่ถวายงานฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์ม ให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เป็นต้นมา ทำให้การกระจายวัคซีนเป็นไปอย่างรวดเร็ว และครอบคลุม อันเป็นองค์ประกอบสำคัญ ในการลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และช่วยลดอัตราการป่วยจากการติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ


จากนั้น ทรงนำร้องเพลงบ้านเรา ที่มีความหมายสื่อถึง ความรัก ความสุขใจ ความภาคภูมิใจ ที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทย พร้อมกับพระราชทานพระโอวาท เพื่อเป็นแนวทางการทำงาน ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร

ข่าวยอดนิยม