พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดอาคารเลิศสรรพวิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

30 พ.ย. 2564

54 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดอาคารเลิศสรรพวิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตเหนือ จังหวัดนนทบุรี


วันนี้ เวลา 09.31 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ) อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ทรงเปิดอาคาร "เลิศสรรพวิทย์" ซึ่งเป็นอาคารสูง 16 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 13,000 ตารางเมตร ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีว่า "อาคารเลิศสรรพวิทย์" หมายถึง อาคารที่เป็นแหล่งความรู้อันเป็นเลิศทั้งปวง พร้อมทั้งพระราชทานพระราชานุญาต ให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย "ส.ธ." ประดับที่ป้ายชื่ออาคาร เพื่อความเป็นสิริมงคล


อาคารหลังนี้ จัดสร้างขึ้นตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ไม่เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษา ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จากการโยกย้ายแรงงานวิชาชีพ และสถาปนิกภายในประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ด้านการออกแบบวิศวกรรม และสถาปัตยกรรมที่กำลังขยายตัว และจะเปิดการเรียนการสอนในอนาคต ซึ่งสาขาวิชาที่จะเข้าใช้พื้นที่อาคารนี้ ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม , สาขาวิชาสถาปัตยกรรม และสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อปี 2548 เป็นมหาวิทยาลัยด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี จัดการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี และปริญญาโทในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปัจจุบันจัดการเรียนการสอน 6 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม , คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร , คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ , คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , คณะศิลปศาสตร์ , และคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ข่าวยอดนิยม